Rada schválila smlouvu na realizaci projektu Tramvaj Plotní

Město Brno začíná realizovat projekt, jehož cílem je vytvořit tramvajové spojení pro vznikající Jižní centrum a zlepšit tramvajovou trasu do Komárova. Projekt Tramvaj Plotní představuje soubor staveb v celkovém rozsahu finančních prostředků dvě miliardy korun. Zahrnuje kompletní rekonstrukci ulic Plotní a Dornych včetně oprav inženýrských sítí, přeložku tramvajové trati z ulice Dornych na Plotní a v ulici Dornych vytvoření čtyřproudové komunikace. Předpokládaný termín realizace stavby je v letech 2010 až 2016.
Rada města Brna 25. května schválila smlouvu se Sdružením pro Tramvaj Plotní zastoupeným firmou D.I.S. v objemu 263 104 627 korun na tzv. nultou etapu stavby Tramvaj Plotní. Zhotovitel provede demolice více než třiceti objektů především v oblasti ulic Dornych a Plotní, aby tak připravil prostor pro vlastní realizaci tohoto projektu. V rámci této etapy bude také rekonstruovat kanalizaci v oblasti Komárovského nábřeží, konkrétně od vyústění do Ponávky, respektive napojení na stávající kanalizační sběrač (stoku „B“) po ulici Svatopetrskou. V rámci obnovy kanalizace bude v území zachována jednotná kanalizační soustava. Dojde k vybudování veškerých souvisejících kanalizačních objektů a propojení kanalizace na budoucí retenční nádrž Jeneweinova.
   

Brněnský drak dokončil železniční stavbu

Sdružení stavebních firem s názvem Brněnský drak, jehož členy jsou akciové společnosti OHL ŽS a Skanska, dokončilo první část odstavného nádraží v Brně. Odstavné nádraží je umístěno v lokalitě nynější železniční stanice Brno – Horní Heršpice a je samostatným technickým a provozním celkem v rámci železničního uzlu Brno. Po úplném dobudování (druhá etapa se již připravuje) bude sloužit pro komplexní provozní ošetření a odstavování vlakových souprav, elektrických jednotek i samotných lokomotiv. Investorem je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.
Cílem stavby bylo vybudování myčky kolejových vozidel včetně potřebného technologického kolejiště, odstavného kolejiště, rekonstrukce a rozšíření trakční napájecí stanice Modřice, výstavba silničního podjezdu spojujícího ulice Sokolova a Bohunická, komplexu drážních zařízení pro zajištění bezpečného provozu (zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá zařízení, trakční vedení a osvětlení), nové mostní objekty a pozemní komunikace v kolejišti, potřebné pozemní objekty pro novou technologii a vybudování přípojek a rozvodů technické infrastruktury. Celkové investiční náklady na realizaci stavby činí 3,1 miliardy korun. Příspěvek statutárního města Brna na vybudování podjezdu Sokolova představuje částku 188 milionů korun.
   

Spielberk Office Centrum slaví pět let

Spielberk Office Centre se brzy rozroste. Za několik týdnů bude zahájena výstavba třetí fáze projektu. Moderní administrativní komplex za dvě miliardy korun architektů ze Studia Acht si za dobu své existence získal pevné místo na mapě města Brna. Developer areálu, společnost CTP, zde vytvořil atraktivní zázemí pro řadu firem a jejich zaměstnanců. Nemalou pozornost věnoval také úpravám okolí budov prostřednictvím různých krajinných a vodních prvků, stezek pro chodce a jízdní kola a v neposlední řadě také lávkou přes řeku Svratku, která získala několik cen. „Za pět let existence Spielberk Office Centra se do něj nastěhovalo více než šedesát nájemců, kteří zaměstnávají téměř 2800 lidí,“ uvedl Remon Vos, generální ředitel CTP. „Od samotného počátku realizace bylo naším cílem, aby se Spielberk Office Centre nestal jen místem pro práci. Proto organizujeme různé akce pro místní komunitu, které se setkávají s velkým ohlasem,“ dodal Remon Vos.
Mezi nájemce centra patří jak velké nadnárodní společnosti, tak i menší podnikatelské subjekty typu advokátní kanceláře. Sídlo zde má například Honeywell, Lufthansa, SAP, ČSOB, Deloitte, Regus, GE Money Bank, Accenture, PORR. Nedávno přibyly také společnosti Miele a AVG.
   

Kraj ušetří díky centrálnímu nákupu energií více než 281 milionů korun

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pondělí 24. května oznámil výsledky výběrového řízení na dodávky elektrické energie a plynu na následující tři roky. Díky tomu uspoří kraj více než 281 milionů korun.
Společnost pro centrální nákup CEJIZA, která byla v rámci protikrizových opatření zřízena krajem za účelem centralizace nákupu všech krajských organizacích, na základě doporučení výběrové komise rozhodla o výběru dodavatelů plynu a elektrické energie na následující tři roky. „Je to výborná zpráva pro Jihomoravský kraj a jeho občany. Celkově uspoříme 281 250 835 Kč. Jedná se o srovnání k cenám v letech 2009 a 2010. Takto definovaná úspora přinese Jihomoravskému kraji snížení nákladů na nákup elektrické energie a zemního plynu ve výši zhruba třicet procent. Zadávací řízení bylo připravováno naprosto transparentně podle platného zákona o veřejných zakázkách, formou tzv. centralizovaného zadávání. Jeho podstatou je, že zakázku nevypisuje každá jednotlivá organizace, ale centrální zadavatel. Ten uzavírá smlouvu s vítězným dodavatelem elektřiny a plynu. Nakoupené komodity pak dále za stejnou cenu prodává dotčeným organizacím. Tento aspekt se ukázal jako zásadní, neboť pro dodavatele elektřiny a plynu byl vytvořen partner, který nabídl veřejnou zakázku na dodávku zemního plynu pro více než 460 odběrných míst s tříletou spotřebou plynu ve výši 550 GWh a v případě dodávky elektrické energie pro více než 650 odběrných míst s tříletou spotřebou 130 GWh. Tím bylo zároveň umožněno, aby vybraní dodavatelé zemního plynu a elektrické energie nabídli co nejvýhodnější ceny příslušné komodity,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
   

Radní schválili projekt na vybudování nového dětského hřiště

Rada města Brna podpořila projekt Dětská hřiště v parku Národního odboje při ulici Šelepova. Radní města schválili žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihovýchod na projekt, který je zaměřen na zlepšení technické i estetické úrovně parku, kdy dojde zejména k vybudování kvalitních dětských hřišť. Cílem projektu je změnit současný stav parku tak, aby odpovídal požadavkům na trávení volného času.
Jedná se o revitalizaci plochy o výměře 750 m2. Z toho 100 m2 bude představovat uzavřené hřiště pro menší děti ve věku 3 až 6 let a rozlohu 650 m2 bude mít hřiště otevřené pro větší děti ve věku 6 až 12 let. Mezi hlavní prvky hřiště pro větší děti bude patřit síťová pyramida doplněná houpačkou a provazovými průlezkami. Hřiště pro menší děti budou tvořit dvě oplocená hřiště a houpačka. Na jednom hřišti bude umístěno pískoviště a druhé hřiště bude vybaveno pružinovou houpačkou a pružinovými hopsadly. V rámci projektu je počítáno i s příslušným mobiliářem, lavičkami a velkoplošnými sedacími prvky – dřevěnými hranoly. Po dokončení stavebních prací bude okolní terén srovnán, vyčištěn a bude doset trávník.
Celkové výdaje projektu jsou 4 257 549 Kč včetně 20 % DPH. Dotace bude poskytnuta ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů, tzn. 3 446 132 Kč pro tento projekt, což činí 80,9 % z celkových výdajů projektu.
   

V Brně začínají regionální dny Dorothea

Majitelé sbírek mohou od 25. do 27. května v hotelu Continental navštívit znalce Dorothea, jedné z nejstarších aukčních síní na světě, aby zjistili, zda nabízené předměty mají šanci uspět na aukcích, kterých se účastní dražitelé ze všech koutů světa. Posuzování a přijímání uměleckých děl do aukcí Dorothea se uskuteční po všechny tři dny mezi 10. a 17. hodinou. Zájemcům budou k dispozici odborníci, kteří odhadnou, jestli by nabízený předmět uspěl na aukcích. „Regionální dny probíhají pokaždé formou osobních konzultací na exkluzivním místě, kde je zajištěna bezpečnost a diskrétnost. Pokud se objeví zájemce, který vlastní velmi cenné dílo či obsáhlou sbírku, naši experti jej mohou navštívit i u něj doma,“ uvádí Mária Gálová, ředitelka české pobočky Dorothea. Současně dodává: „Naši experti mají dostatek zkušeností a znalostí v oblasti výtvarného i užitého umění, nabízené dílo tak mohou posoudit přímo na místě. Ve složitějších případech, kdy pravost díla není možné do důsledku potvrdit či vyvrátit na místě, se s klientem domluví na následných laboratorních zkouškách.“
   

Organizace z Brna pomůže lidem s nízkou kvalifikací

Až do 30. dubna 2012 potrvá program pro lidi nad padesát let s nízkým vzděláním a kvalifikací, kteří pocházejí především z jižní Moravy a nedaří se jim najít práci. Mohou využít služeb brněnské organizace A Kluby ČR, která jim pomůže se zvýšením kvalifikace i s vyhledáním zaměstnavatelů, jimž přispěje na mzdové náklady. Program zahrnuje jak individuální programy, tak kolektivní nácvik zaměřený na zvýšení kvalifikace a nabytí pracovních návyků, včetně podpory motivace.
   

Ochrana proti povodním přijde Brno na 792 milionů

Brněnští radní schválili investici do protipovodňových opatření ve výši 792 milionů korun. Do šesti let by tak na krajích řek Svratky a Svitavy měly vyrůst ochranné zdi nebo povodňové parky. Jedná se o opatření pro Staré Brno a Komárov kvůli Svratce a pro části Židenice a Husovice, které může ohrozit Svitava. Stavět se podle plánů může začít už napřesrok. Na březích brněnských řek tak mohou vyrůst železobetonové zdi či zemní valy. Plány počítají s ochranou i před stoletou vodou. A to i s variantou, že by po sobě přišly dvě velké povodňové vlny, z nichž by jedna naplnila přehradu. Poslední protipovodňovou součástí je i úprava kanalizací, kde je třeba namontovat zpětné klapky. Ty zabrání, aby se voda v kanálu valila proti proudu, podtekla povrchovou zábranu a zaplavila chráněnou část.
   

Příprava severojižního kolejového diametru pokračuje

Průchod tzv. severojižního kolejového diametru prostorem budoucího nového hlavního nádraží v Brně má řešit firma, která získá veřejnou zakázku Jihomoravského kraje na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Zahájení zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku schválila rada Jihomoravského kraje.
Kraj zajistí potřebnou dokumentaci, nezbytnou pro budoucí výstavbu severojižního kolejového diametru v úseku křížení s ulicí Opuštěnou. Dál bude diametr probíhat v podzemí pod nově navrženým bulvárem, překříží Rosickou ulici a protne kolmo nové nádraží, v jehož prostoru bude umístěna stanice diametru Hlavní nádraží. Tento podzemní úsek skončí necelých sto metrů za stanicí Hlavní nádraží.
Rada kraje již loni v září uložila krajskému úřadu zahájit práce na projektové dokumentaci a zajistit územní rozhodnutí pro zajištění průchodu severojižního kolejového diametru prostorem nového hlavního nádraží. Stavba, která má být předmětem řešení, má být základní podmínkou pro budoucí realizaci diametru. Kolejový diametr, po kterém budou místo tramvají v podzemí jezdit vlaky, má umožnit napojení příměstských linek Integrovaného dopravního systému kraje na městskou hromadnou dopravu Brna.
   

Strana 188 z 206

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...