Brno a pět obcí podepsalo memorandum o rozvoji metropolitní spolupráce

Brno, 17. září 2014 - Dne 15. září se na Nové radnici v Brně uskutečnilo slavnostní setkání k metropolitní spolupráci spojené s podpisem memoranda s Jihomoravským krajem a s pěti obcemi s rozšířenou působností v Brněnské metropolitní oblasti.

brno podpis memoranda rozvoj metropolitni spoluprace

Setkání se zúčastnili primátor města Brna a starostové Šlapanic, Kuřimi, Rosic, Židlochovic a Slavkova u Brna. Memorandum deklaruje zájem obcí o spolupráci na přípravě Integrované strategie rozvoje území Brněnské metropolitní oblasti a dále při přípravě a realizaci společných projektů a dalším rozvoji území.

V Evropské unii posiluje role metropolitních oblastí
Na úrovni Evropské unie je v novém programovém období 2014–2020 oproti minulosti více zdůrazňována role měst a metropolitních oblastí, tzv. urbánní dimenze. Ve městech se soustřeďují nejvýznamnější ekonomické a společenské aktivity, zároveň se zde ale koncentrují i významné problémy. Města jsou označována jako „póly růstu“ a „motory rozvoje“ a jsou zároveň institucemi, které mají být více zapojeny do přípravy a realizace budoucí strukturální politiky.

Nový územní nástroj
Vláda České republiky schválila v květnu 2013 Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020, která definuje základní kategorie členění území. Brněnská metropolitní oblast spadá, spolu s dalšími 6 oblastmi v České republice, do nejvyšší úrovně mezi tzv. metropolitní oblasti, které jsou chápány jako národní póly růstu a nositelé konkurenceschopnosti se zásadním významem pro rozvoj celé České republiky.

Pro metropolitní oblasti bude podle návrhu Evropské komise uvolněno minimálně 5 % finančního objemu Evropského fondu regionálního rozvoje pro ČR na léta 2014–2020. Tyto finance budou určeny na integrované projekty vedoucí k udržitelnému rozvoji metropolitních oblastí, a to prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic (ITI). Integrovaným přístupem se přitom rozumí jak věcná a územní integrace aktivit pro řešení komplexních problémů, tak také integrace organizační a finanční (koncentrace zdrojů).

Schválená Dohoda o partnerství mezi Evropskou komisí a Českou republikou určuje priority a opatření pro efektivní využívání evropských fondů v novém programovém období 2014–2020 a vyčleňuje cca 65 miliard Kč právě pro nástroj ITI v ČR. Ambicí Brněnské metropolitní oblasti bude usilovat o finanční alokaci v rozsahu cca 10 miliard Kč z této částky, a to v závislosti na jejích potřebách a vzhledem k počtu obyvatel celé oblasti ve srovnání s ostatními metropolemi České republiky.

brno podpis memoranda rozvoj metropolitni spoluprace dlouha

Jak se Brněnská metropolitní oblast tvořila
Město Brno začalo v posledních několika letech vyvíjet silnou aktivitu směrem ke svému zázemí, a to nejčastěji ve spolupráci s relevantními partnery (Jihomoravský kraj, Sdružení obcí a měst jižní Moravy, Regionální hospodářská komora, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Svaz měst a obcí ČR, univerzity a další). Tato aktivita vedla až ke konečnému vymezení oblasti a následnému vytvoření řídících struktur. Cílem je tvorba a následná realizace Integrované strategie rozvoje území Brněnské metropolitní oblasti, která je nezbytným předpokladem pro uplatnění zmíněného nástroje ITI. V současné době je již zpracována analytická a návrhová část strategie, na kterou naváže implementační část.

Mezi typické integrované projekty lze zařadit například projekty na podporu rozvoje hromadné veřejné dopravy, které by v Brněnské metropolitní oblasti měly být zaměřeny na přestupní terminály veřejné dopravy s doprovodnou infrastrukturou (parkoviště P+R) nebo na moderní systémy řízení dopravy (tzv. telematika). Mezi další oblasti, které jsou vhodné pro integrovaný přístup, patří životní prostředí, například protipovodňová opatření. V rámci ITI je možné tyto intervence sdružit z více operačních programů tak, aby mohly být koordinovány spolu a jejich výsledný efekt byl co největší.

K budoucímu efektivnímu naplnění a smyslu Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti může dojít pouze za předpokladu, že bude realizována jako celek, a to na bázi partnerství všech zúčastněných subjektů.

Podepsané memorandum o spolupráci alespoň částečně nahrazuje panující legislativní vakuum na metropolitní úrovni. Tato správní úroveň je v západních zemích často s úspěchem institucionalizována, u nás je spolupráce naopak slabá a neformalizovaná.

Ing. Petr Šašinka, Mgr. Jan Holeček
Kancelář strategie města MMB


Související články: