Dům umění města Brna - výstavy v roce 2013

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, 602 00 Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: st - ne  10 - 18 hodin, po - út zavřeno
www.dum-umeni.cz

6. 2. – 10. 3. 2013
Výtvarná umění - finále školní galerie
Výstava reprezentativním způsobem zmapuje současnou tvorbu studentů výtvarného umění. Výstavní projekt je připravován zahraničními kurátory ve spolupráci s pěti českými uměleckými vysokými školami, případně jejich fakultami, které realizují výuku výtvarného umění – Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě. Výstava představí na 30 studentských prací a bude doplněna o doprovodný a popularizační program pro veřejnost. Příprava a realizace výstavy je součástí dvouletého Centralizovaného rozvojového projektu „Výstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programů Výtvarná umění realizovaných na českých vysokých uměleckých školách“, jenž je řešen v letech 2012 až 2013.

6. 2. – 10. 3. 2013
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Tereza Velíková
Tereza Velíková (1997) studovala v atelierech konceptuální a intermediální tvorby na VŠUP v Praze. Její tvorbu charakterizuje důraz na intenzitu, jasnost, jednoznačnost sdělení spíše než na analýzu použitých médií. Využívá k tomu obraz, zvuk, objekty, osobní příběhy své i cizí a vlastní rodinné příslušníky. I v případě, že její práce vycházejí z nějakého předem daného schématu, je pozornost autorky a následně diváků nakonec stržena k obsahu a k často znepokojivým asociacím, které vyvolává. Kurátor: František Kowolowski

20. 3. – 21. 4. 2013
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Pavel Matyska
Malby Pavla Matysky, absolventa ateliéru malby brněnské FAVU, mají vždy vazbu na konkrétní vizuální vjemy a osobní prožitky, vycházejí ze spontánních podnětů. V široké námětové škále reflektují situace a epizody každodenního života, vzpomínky, pocity. Kreativita autorova malířského projevu souvisí s otevřeností novým podnětům, zaujetí motivem, problematikou pro něj právě aktuální. Kurátorka: Jana Vránová

27. 3. – 19. 5. 2013
Baťova města
Výrobci nadnárodních značek zanechávají své „stopy“ po celém světě. Působnost firem, jako je Nike, Puma, Apple, Camper či H&M, je doslova globální – od výrobních závodů přes distribuční sítě až po prodejny. V protikladu k této nadnárodní dělbě práce a s ní související malou viditelností stojí úsilí firem vytvářet pro zákazníky identifikovatelné lokality. Debaty na téma branding se zabývají rolí architektury a designu při vytváření firemní identity. Výstava vychází ze skutečnosti, že tato myšlenka není nikterak nová, vlastně se v mezinárodním měřítku rozšířila již během prvních desetiletí 20. století v souvislosti s působením společností typu Baťa. Projekt představí mezinárodní satelitní sídliště společnosti Baťa, umožní jejich srovnání se současnými světovými výrobci a ukáže, nakolik jsou regiony a města přetvářeny „stopou“ nadnárodních obuvních koncernů, vytvářejících své specifické architektonické modely a ovlivňujících způsob života a spotřebitelské postoje na daném místě. Výstavu připravila Nadace Bauhaus v německém Dessau a Brno bude jedinou reprízou v České republice.

27. 3. - 19. 5. 2013
Procházkova síň, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Navzájem
Archivy neinstitucionalizované kultury 70. a 80. let v Československu
Společný projekt Barbory Klímové, Filipa Cenka a Daniela Grúně se soustředí na momenty na hranici umění a společenských událostí. V osobních archivech dostávají čas a prostor zcela jiné parametry. Zvenku do nich vstupujeme jako cizinci a snažíme se v nich číst a rekonstruovat to, co vytvářelo vztahy jednotlivců i skupin, co je spojovalo a vzájemně sbližovalo. Výstava představí vybrané fragmenty osobních archivů umělců aktivních na přelomu 70. a 90. let minulého století v Československu. Autoři projektu sledují aktivity v rámci neformálních, zájmově spřízněných společenských komunit organizovaných mimo státem zřízené společenské struktury.

1. 5. – 26. 5. 2013
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Zdena Kolečková
Zdena Kolečková (1969) je výtvarná umělkyně, která se v průběhu 90. let 20. století objevila na výtvarné scéně jako součást tzv. ústeckého nekonceptuálního okruhu. Od počátku své tvorby prezentované v Čechách mimo jiné na výstavách Zkušební provoz a Snížený rozpočet (1995, 1998 Mánes, Praha), Formáty transformace (2009, Dům umění města Brna), Luciferův efekt (2011, DOX Praha) a jiných se věnuje reflexi traumat pramenících z neukotvené syrovosti severních Čech a nevyjasněných vztahů současné civilizace ke svým kořenům. Její práce mají často apelativní, až proklamativní vyznění, které rezonuje s ekologickou devastací „měsíční krajiny“ Podkrušnohoří, sociálními aspekty tamní společnosti či historickými a politickými souvislostmi pramenícími z národnostních konfliktů a ideových dogmat. V mnoha momentech se však všechny naznačené roviny tvorby vzájemně protínají a vytvářejí tak jakousi mentální topologickou síť. Její tvorba osciluje v rodinných příbězích s výrazným vizuálním převyprávěním dávných příběhů. Autorka používá média fotografie, instalace, videa či malby. Kurátor: František Kowolowski, Michal Koleček

5. 6. – 28. 7. 2013
Reading the Cities - projekt Brno/Lipsko
Lipsko tradičně disponuje velmi silnou a barvitou výtvarnou scénou, jež má respekt v mezinárodním měřítku především kvůli impulzům, které získávala německá malba v sedmdesátých a osmdesátých letech prostřednictvím skupiny malířů označovaných termínem Neue Leipziger Schule a osobnostem jako Werner Tübke nebo Neo Rauch. Silnou pozici lipská malířská škola zachovává i dnes, mimořádnou kvalitu má ale i práce umělců, kteří z dnes už klišovitého pohledu na zdejší scénu vypadávají, protože středem jejich zájmu je video, instalace, sound art nebo prostorová či sociální akce. Tato výtvarná média disponují zároveň průzkumným potenciálem, který je velmi dobře uplatnitelný při ohledávání charakteristik městského prostoru. S tímto vědomím by měla v Brně pobývat skupina jedenácti lipských umělců a interpretovat svůj zážitek města. V podzimním termínu roku 2013 by se této role měli chopit vybraní brněnští umělci v Lipsku. Kurátor: Pavel Liška

5. 6. – 28. 7. 2013
Procházkova síň, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Skupina Obr.
Ondřej Maleček, David Hanvald, Josef Achrer, Martin Krajc, Karel Štědrý
Skupina Obr. se sestává z pěti malířů nastupující generace, frekventantů či absolventů malířských ateliérů Stanislava Diviše na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Michaela Rittsteina na pražské Akademii výtvarných umění. Obr. byl založen 12. listopadu 2006 a okamžitě začal vyvíjet zřetelnou snahu prorazit na výtvarnou scénu. Na první pohled je zřejmá rozrůzněnost malířských přístupů jednotlivých členů, nabízí se tedy otázka, proč jsou spolu. Nepojí je ani stylové či názorové hledisko, nemají sociální akcentaci, není cítit chuť „revoluce”, alespoň v tom smyslu, v jakém vtrhli na českou scénu o dvě desetiletí dříve Tvrdohlaví. Zdá se, že v těch nejpovedenějších pracích jim jde o systémovou možnost pracovat s různými obrazovými prvky minulosti, extrahovat je, kombinovat je, zkoumat, co je z nich nosné z minulosti, a to vždy se zřetelem možnosti vytvořit současný obraz. Teprve souhrn minulých a dnešních pozic, permanentní inventura v opakování, kterou je nutné stále procházet, dává předpoklad, aby malování mělo smysl. Kurátor: František Kowolowski

5. 6. – 28. 7. 2013
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Marek Detko
Konceptuálně zaměřená fotografická tvorba Marka Detka vychází z reality, kterou autor způsobem interpretace proměňuje v autonomní obrazovou scenérii, postrádající konkrétní identifikaci časoprostorových vztahů. Je z nich zřejmá jeho inklinace k science fiction, cíleně vyhledává situace a světelné konstelace, kdy detaily industriálních staveb a objektů evokují „ nový svět“, bez vazby na svou původní funkci. Kurátorka: Jana Vránová

11. 9. – 10. 11. 2013
Wilhelm Lehmbruck (1881–1919)
Retrospektivní výstava soch, obrazů, kreseb, grafik a fotografií ze sbírek Lehmbruck Museum Duisburg a z pozůstalosti bude prezentována třemi německými institucemi, jediným zahraničním vystavovatelem je Dům umění města Brna ve spolupráci s Muzeem města Brna a nadačním fondem Vila Tugendhat. Wilhelm Lehmbruck je označován jako jeden z nejdůležitějších německých sochařů klasické moderny. Po neoklasicisticky orientovaných začátcích inklinuje jeho figurální tvorba k expresionismu, jeho dílo je poznamenáno existencionalismem, melancholií, vnitřní harmonií. Je rovněž autorem jediného uměleckého díla, které Mies van der Rohe umístil do Vily Tugendhat, a jehož kopie by se měla po ukončení této výstavy vrátit zpět na své místo.

11. 9. – 10. 11. 2013
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Martin Rasp
Rakouský umělec Martin Rasp pracuje s materiály nejrůznějšího původu a charakteru, s cílem podtrhnout jejich vzájemné napětí a spojit různé polohy skutečnosti v jediném díle. Tato idea souvisí s tradicí klasické moderny, počínaje kubistickou koláží, přes Duchampovy ready mades – v asamblážích a objektech nabývají jím použité relikty každodenního života nové významy, stávají se symboly života a jeho proměn. Stejně důležitý jako výsledné dílo, které je metaforou umělcových životních pocitů a představ, je samotný proces jeho vzniku. Kurátorka: Jana Vránová

27. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Vojtěch V. Sláma
Výstava Vojtěcha V. Slámy představí názorově kompaktní soubor jeho nových velkoformátových barevných fotografií, které vznikaly v průběhu posledního desetiletí. Kamera je součástí jeho života, jejím prostřednictvím fixuje momenty, sekvence situací, kterým je vlastní velmi osobní, citlivé vnímání přítomnosti, smysl pro jejich autenticitu a poetiku. Vychází z intuice, není mu cizí ironie i surreálný podtext motivu, reflektujícího jeho životní prožitky. Kurátorka. Jana Vránová

27. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Tamara Moyzes
Tamara Moyzes (1975) je slovenská umělkyně, kurátorka a dokumentaristka žijící a tvořící v Praze. Ve své tvorbě se zabývá zejména postavením menšin, xenofobií, rasismem, nacionalismem, queer tématikou a konfliktem na Blízkém východě. Autorka se věnuje dokumentární tvorbě, videoartu a novým médiím. Tvoří fiktivní videodokumenty, v kterých často využívá parodických postupů, ironie. Usiluje o intervence do veřejného prostoru. Dlouhodobě se věnuje problematice postavení menšin, xenofobie, rasismu a nacionalismu, např. v izraelsko-palestinském konfliktu, romské problematice; také feminismu a náboženství. Na některých projektech s ní spolupracuje její manžel, izraelský umělec Shlomi Yaffe. Tamara Moyzes se hlásí k feminismu. Společně se Zuzanou Štefkovou založila ženskou uměleckou skupinu „5. kolona“, která organizuje akce na pomezí politického umění a aktivismu. Kurátor: František Kowolowski

27. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Vzpomínky na budoucnost II
Procházkova síň, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
Název výstavy navazuje na kurátorský projekt Karla Císaře Vzpomínky na budoucnost, který se odehrál v pražské Galerii Václava Špály v roce 2009. Téma zůstává na první pohled podobné: výběr současné umělecké produkce, která je založena na reinterpretaci modernismu (široce vymezeného desátými a sedmdesátými lety minulého století). Zejména se pak bude výstava (ve výběru prací konkrétních umělců) zaměřovat na otázku, do jaké míry je možné prostřednictvím ohlížení se k nedokončeným modernistickým (utopickým) projektům uvažovat o aktuální přítomnosti či dokonce myslet na budoucnost. Kurátorem výstavy je Jan Zálešák.
Zastoupení umělci (předběžný výběr, s autory ještě projekt nebyl diskutován): Svätopluk Mikyta, Agnieszka Polska, Janek Simon, Pavel Sterec, Vasil Artamonov & Alexey Klyuykov, Zbyněk Baladrán

 

Strana 58 z 60