Dům umění města Brna - výstavy v roce 2014

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

7. 2. – 6. 4. 2014
(1. patro a Procházkova síň)
Jiří Kovanda Ještě jsem tu nebyl
Rozsáhlá retrospektivní výstava současného českého umělce Jiřího Kovandy (1953) sestavená z děl pocházejících z nejrůznějších státních i soukromých sbírek Evropy. Autor je znám zejména svými performancemi z počátku sedmdesátých let. Spolu s řadou evropských autorů tehdy tematizoval meze lidské psychiky a vyjadřoval se skromnou, minimalistickou formou. Organizoval řadu akcí, ve kterých podroboval zkouškám duševní vybavenost svou i přihlížejících osob. Jiří Kovanda také přispěl významnou měrou k nástupu postmoderního uvažování v české kultuře. Vytvořil například řadu děl, ve kterých pracoval s dobově aktuální proměnou společenských hodnot. Výstavu a katalog připravilo ve spolupráci s Domem umění polské Muzeum Współczesne Wrocław.

7. 2. – 6. 4. 2014
(Galerie Jaroslava Krále)
Elfriede Mejchar Minulost (AT)
Výstava nestorky současné rakouské fotografie Elfriede Mejchar (1924), pořádaná
ve spolupráci s pořádaná ve spolupráci s Odborem kultury města Vídně - MUSA. Představí výběr portfolií černobílé fotografie z padesátých až devadesátých let minulého století z prostředí vídeňské periferie. Autorka snímala zejména proměnu venkovské krajiny do městského komplexu. Reprezentuje polohu neinscenované, civilní konceptuální rakouské fotografie. Později experimentovala s tónovanou fotografií, koncem osmdesátých let se soustředila na zátiší přecházející postupně v koláže a surreálné montáže. V nich se ironicky vyrovnává s interpretací tématu žena.

30. 4. – 3. 8. 2014
(1. patro)
Grey Gold
Prezentace aktuální tvorby etablovaných i méně známých výtvarných českých a slovenských umělkyň ve věku nad 65 let. Výstava připomene mimořádný umělecký příspěvek autorek do procesu formování moderní kultury. Jako spojující prvek různorodé skladby uměleckých děl poslouží v instalaci výpovědi umělkyň na téma role umělecké tvorby v životě autorek spolu s narůstajícím věkem. V průběhu minulých dvou let se do projektu zapojily Klára Bočkayová (1948), Marie Filipovová (1938), Eva Fuková (1927), Milota Havránková (1945), Dagmar Hochová (1926), Magdalena Jetelová (1946), Alena Kučerová (1935), Markéta Luskačová (1944), Adéla Matasová (1940), Daisy Mrázková (1923), Eva Cisárová Mináriková (1945), Věra Nováková (1928), Ludmila Padrtová (1931), Dana Puchnarová (1938), Daniela Vinopalová Vodáková (1928), Jitka Svobodová (1941), Adriena Šimotová (1926), Jana Želibská (1941) a řada dalších.

30. 4. – 3. 8. 2014
(Galerie Jaroslava Krále)
Gisela Weimann
Osobní setkání s umělkyní Giselou Weimann (1943) a její tvorbou představovalo pro kurátorky výstavy Women message 65+ výchozí impulz k její přípravě. Monografická výstava berlínské autorky je pojata jako součást zároveň probíhající prezentace českých a slovenských umělkyň ve věku nad 65 let a také jako pocta jejímu dílu i životnímu entuziasmu. Tvorba Gisely Weimann se pohybuje v intencích instalačního a performančního umění s výraznou genderovou rovinou a vizualitou blízkou konceptuálním tendencím. Pro její uměleckou práci je rovněž typický zájem o prostor, ve kterém se potkává výtvarné umění s hudbou. Autorka vytvoří pro Galerii Jaroslava Krále specifickou instalaci.

30. 4. – 25. 5. 2014
(Procházkova síň)
Tomáš Džadoň (SK)
Od roku 2007 se autor intenzivně věnuje sochařské objektové tvorbě, resp. tvorbě v prostoru s důrazem na fyzický zážitek pro diváka. Přítomnost návštěvníka v instalacích je klíčová, neboť se svými objekty a instalacemi snaží o jeho znejistění. Vychází z osobní zkušenosti, kdy vyrůstal po roce 1989 v „otevřené" společnosti mečiarovského kapitalismu. Vzhledem k tomuto bipolárnímu zážitku, který považuje za jeden z nejhodnotnějších, má problematický vztah k vlastní minulosti. Podstatný byl pro autora pojem tradice, kterou si komunismus svébytně vyložil jako folklor a degradoval ho na folklorní slavnosti a tím ho dokonale zmrazil. Dlouhodobou prací s lidovou architekturou (Tradiční karavan 2006, Památník lidové architektury 2006–2013) nebo socialistickou ikonou – panelákem – si buduje vlastní pohled na současnost. Neodmítání minulosti, ale naopak přihlášení se k ní jako k něčemu, co k nám patří, je pro něj jedním ze způsobů, jak se stát pravdivějším.

11. 6. – 3. 8. 2014
(Procházkova síň)
Architekt František Vrána
Retrospektivní pohled na designérskou tvorbu významného brněnského akademického architekta Františka Vrány. Autor působil dlouhá léta ve Vývoji nábytkářského průmyslu v Brně a patřil vždy ke skupině progresivních návrhářů, kteří v druhé polovině 20. století reagovali na mezinárodní vývoj oboru. Architekt Vrána ovlivnil rovněž několik generací adeptů výtvarných oborů v Brně jako učitel na zdejší střední škole uměleckých řemesel a v devadesátých letech také na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně na katedře výtvarné výchovy. Od roku 1993 rovněž pracuje se studenty na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, na ústavu nábytku a spec. výrobků ze dřeva. Výstava představí širokou škálu tvorby architekta Vrány od jeho studentských poválečných návrhů interiérů přes scénografické studie nebo řešení výstav Muzea města Brna a brněnských veletrhů. Výstava je příspěvkem k oslavám výročí 95 let od založení Mendelovy univerzity v Brně.

17. 9. – 16. 11. 2014
(Galerie Jaroslava Krále)
Olaf Brzeski (PL)
Tvorba Olafa Brzeského (1975) představuje jeden z nejzajímavějších fenoménů současné polské výtvarné scény. Jeho umění balancuje na hranici klasického zobrazovacího modelu a riskantního experimentu. Pracuje s tradičními žánry umění, jako je sochařství a kresba, zároveň využívá nejrůznější nové technologie, hraje si s monumentalitou. Skrze grotesku dochází k realismu, mystifikuje použitým materiálem, vtahuje diváka do iluze. I když používá různá média, je pro něho plastika základním výrazovým prostředkem. Sochařství chápe jako metanaraci. Brzeski se dotýká okrajových významů, z jedné strany abstrakce, z druhé hyperrealismu. Je absolventem Akademie výtvarných umění ve Vratislavi. V roce 2009 byl nominován na cenu Pohledy (Cena Nadace Deutsche Bank), kterou organizuje Galeria Zacheta ve Varšavě.

17. 9. – 16. 11. 2014
(Procházkova síň)
Robert V. Novák
Autor je známý především svou produkcí z oblasti grafického designu, není to však jediná sféra jeho tvorby, jeho fotografie se objevily ve výstavních síních již v devadesátých letech. Černobílé fotografie R. V. Nováka inklinují k jednoduchosti, důležitou roli v nich sehrává světlo, které často zastírá konkrétnost motivu a naopak akcentuje jeho poetiku a mnohovýznamovost. Fotografie v jeho podání je autonomním fotografickým obrazem, volně souvisejícím s výchozím motivem. Autor reaguje na prostředí, kde jsou fotografie prezentovány – jeho projekty vznikají pro konkrétní prostor, aby s ním souzněly a vzniklo tak propojení fotografické interpretace neopakovatelných světlených konstelací výstavního sálu.

24. 9. – 16. 11. 2014
(1. patro)
Důstojnost člověka
V roce stého výročí začátku první světové války je pořádána výstava připomínající nejen tuto historickou událost, ale i současnou situaci, v níž je důstojnost člověka často popírána. Právě v průběhu 20. století došlo k událostem spojeným s největší ztrátou lidských životů v dějinách lidstva. Uznávané a proklamované hodnoty civilizace byly zapomínány a negovány. Nejsou to jen války symbolizující nejhorší civilizační katastrofy, ale i muka miliard lidí trpících podvýživou a důsledkem toho denně umírajících. Na tyto skutečnosti reaguje řada umělců, pro něž je pojem důstojnost v souvislosti s různými aktuálními fenomény současnosti inspirativním impulzem jejich tvorby. Vídeňské Museum auf Abruf projekt připravuje společně s umělci z Bosny a Hercegoviny a Centar za savremenu umjetnost, Sarajevo, za účasti českých umělců v kurátorské spolupráci s Domem umění města Brna. Výstava představí mj. Edgara Honetschlägera, Annu Jermolaewu, Johannu Kandl, Olgu Alia Krulišovou, Janu Mořkovskou, Jiřího Petrboka, Olivera Resslera, Corinu Vetsch, Christiana Wachtera aj.

3. 12. 2014 – 22. 2. 2015
(1. patro a Procházkova síň)
Jaroslav Král 1883–1942
Souborná výstava Jaroslava Krále prezentuje dílo jednoho z nejvýznamnějších představitelů brněnské meziválečné malby. Jaroslav Král patřil ke generaci Osmy a Skupiny výtvarných umělců v Praze, do roku 1911 studoval na UMPRUM a na AVU v Praze. Jeho dílo se však začalo výrazněji rozvíjet až po první světové válce v Brně. V meziválečném období byl významnou osobností brněnského kulturního života, spoluzakládal Klub výtvarných umělců Aleš (1919) a po roce 1922 patřil k jednomu z nejaktivnějších a nejvýraznějších malířů Skupiny výtvarných umělců v Brně. Kolem roku 1920 se Král stává představitelem sociálně laděných monumentálních obrazů, od poloviny dvacátých let sílí v jeho tvorbě novoklasicistní tendence, kdy se hlavním tématem obrazů stává žena. Tento námět u něj přetrvává až do posledního tvůrčího období přerušeného ve třicátých letech významnou epizodou lyrického kubismu. Kubistickou tvorbu Jaroslava Krále charakterizuje mnoho osobitých zátiší hraničících s abstrakcí. K výstavě vyjde obsáhlá monografie.

3. 12. 2014 – 22. 2. 2015
(Galerie Jaroslava Krále)
Inspirace kubismem
Kubismus představuje v kontextu české výtvarné tvorby mimořádný umělecký směr, který významně ovlivnil jazyk naší meziválečné moderní kultury, designu i architektury. Výstava reaguje na rozsáhlou, zároveň probíhající retrospektivu brněnského malíře Jaroslava Krále v prvním patře Domu umění. Na příkladech tvorby současných autorů se pokouší ukázat, že idea kubismu je stále živá a inspirující. Na výstavě budou prezentována díla Ondřeje Basjuka, Patrika Hábla, Davida Hanvala, Jasanského a Poláka, Pavly Scerankové, Tomáše Smetany, Jana Steklíka, Václava Stratila, Petra Veselého.


Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, 602 00 Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

16. 4. – 8. 6. 2014
RETROSPEKTIVA
Pedagogové a absolventi fotografického oddělení SŠUD
Výstava připomene osobnosti, které formovaly studenty oboru fotografie na této známé brněnské umělecké škole, jako např. K. O. Hrubého, Oldřicha Staňka, Jaroslava Boučka, Pavla Diase, Vladimíra Židlického, a současně představí díla jejich nejvýznamnějších žáků. Výstava se koná u příležitosti 90. výročí založení školy.

20. 6. – 29. 7. 2014
Výstava diplomových prací absolventů ateliéru Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

20. 10. – 2. 11. 2014
Global Communication Festival 2014
Projekt vznikl již za situace, kdy globálnost zcela nahradila avantgardnost, kdy neustálé kroužení kolem světa nahradilo umělecká centra. Edice z roku 2011 byla ilustrací hesla „Mysli globálně – jednej lokálně". Akce se konala v CSW v Radomi (PL) a Domě umění města Brna za účasti polských umělců a umělců z okolních zemí – z Česka, Slovenska, Maďarska a Německa. Šlo o regionální přehlídku performance za účasti umělců, kteří dokonale fungují v globální síti tohoto umění. Letošní ročník bude stratifikovat tyto podklady a také rozšíří svou pozornost na jiná média.

19. 11. 2014 – 18. 1. 2015
Michaela Thelenová
Michaela Thelenová (1969) patří mezi nejzajímavější a nejvýraznější fotografky mladší střední generace. Upozornila na sebe na přehlídkách, jakými byly například IV. Bienále nejmladšího umění Zvon nebo Nejmladší ve Veletržním paláci, v roce 2003 byla jednou z finalistek Ceny Jindřicha Chalupeckého. Kromě vlastní tvorby se věnuje i pedagogické práci: od roku 1994 působila jako odborná asistentka ateliéru fotografie na Fakultě užitého umění a designu v Ústí nad Labem a od roku 2009 zde vede ateliér videa. První autorčina retrospektivní výstava představí její nejvýznamnější fotografické cykly.


 

 

Strana 57 z 60