Městská kanalizace za dvě miliardy

Brno, 8. ledna 2013 - Jednou z největších stavebních i investičních akcí v Brně je v současné době rekonstrukce a dostavba městské kanalizace. Kanalizační síť Brna je tvořena kmenovými, hlavními a uličními stokami jednotného a oddílného systému.

Kanalizace_Turany-250

Pro jejich kvalitní fungování je potřeba dobudovat retenční nádrže, které zajistí výrazné zlepšení kvality vod v tocích protékajících Brnem za silných dešťů. Jejich využitím se sníží četnost přepadů z kanalizační sítě do povrchových toků na maximálně 5 až 7 za rok, oproti dnešnímu stavu 15 až 24 ročních přepadů. Zároveň při rekonstrukci a dostavbě kanalizací v Bohunicích, Tuřanech, Žebětíně a v Ivanovicích bude vybudován oddílný kanalizační systém v této zástavbě a splaškové vody z těchto městských částí už nebudou znečišťovat vodní toky. Rozsah prací, které budou při rekonstrukci a dostavbě brněnské městské kanalizace prováděny, je nebývalý a existují reálná rizika, jež mohou negativně ovlivnit postup výstavby. Patří mezi ně například vysoká hladina spodní vody, netransparentní geologická skladba stavenišť v oblastech ovlivněných lidskou činností, nebo nepředvídaný archeologický průzkum. To všechno jsou faktory, které nesmí investici, přesahující dvě miliardy korun, ohrozit.

Kanalizace_Retencni_nadrz_Sokolova468Stavba retenční nádrže na Sokolově

Celá velmi rozsáhlé dílo se skládá ze 13 staveb. Prvním z nich je rekonstrukce kmenové stoky A v úseku Sokolova – Dufkovo nábřeží. Z celkové délky 660 metrů vlastní kmenové stoky byla koncem listopadu provedena montáž v otevřeném výkopu 310 metrů, tedy 47 % prací. Při rekonstrukci kmenové stoky C v úseku Karásek–Loučky byly vyhloubeny těžní jámy v místech budoucích šachet a provedena ražba štoly v délce 280 metrů z celkové délky 450 metrů, což představuje asi 62%. Podmínkou prací na rekonstrukci kmenové stoky D v úseku Auerswaldova–Kaloudova je soustavné snižování hladiny podzemní vody. Ze čtyřiceti navržených hydrovrtů je v současnosti v provozu dvacet dva. Převážná část této kmenové stoky je kvůli narušení homogenity půdy navážkami realizována mikrotunelováním plnoautomatickým robotem a z celkové plánované délky cca 1300 metrů je v současnosti provedeno 760 metrů, což je 58%. V otevřených výkopech přilehlých ulic je z celkové délky 3030 metrů provedeno 210 metrů, což je asi 7%. Také pro rekonstrukci kmenové stoky E v oblasti Makra je realizována řada hydrovrtů a byly zahájeny kladečské práce na speciálním potrubí v délce asi 160 metrů, což činí z celkového plánu 10%. Spolu s tím jsou prováděny práce na velké retenční nádrži. Na kmenové stoce A u Přízřenického jezu bude provedena dostavba stávající kmenové stoky s velkoobjemovou retenční nádrží. Zahájení těchto prací však bylo podmíněno zpevněním mostní konstrukce současného mostu přes náhon. Montáž, zesilující mostní konstrukci a umožňující přístup na staveniště, byla provedena už letos v srpnu. Rozsáhlé zemní a stavební práce byly zahájeny také na dostavbě kmenové stoky EI v úsecích MAKRO – Ráječek – Hájecká a Hamry.

Kanalizace_rekonstrukce_kmenovych_stok468Rekonstrukce kmenových stok, mikrotunelování plnoautomatickým robotem ISEKI.

Rekonstrukce kanalizace nyní probíhá v některých městských částech. Oddílná kanalizace splašková a dešťová je řešena v Bohunicích. Z celkových 6 658 metrů uličních stok už bylo položeno 887 metrů potrubí. Stavba je časově a prostorově koordinována s rekonstrukcí plynovodu a výstavbou kruhového objezdu, kterou budou v příštím roce zajišťovat Brněnské komunikace. V Tuřanech bude rekonstruována kanalizace v celkové délce 12 248 metrů a i tady je koordinována s rekonstrukcemi plynovodu a zejména s celoplošnou rekonstrukcí komunikací. V Žebětíně se bude dostavovat kanalizace v délce 6 803 metrů a opět bude spojena s přeložkami plynovodu a vodovodu. V Ivanovicích již bylo realizováno 44 % z celkové stoky splaškové kanalizace a 17 % ze stoky kanalizace dešťové.

Dílo je takzvaným velkým projektem z pohledu spolufinancující strany Evropské unie a jejích Fondu soudržnosti a Fondu pro regionální rozvoj. Je financováno prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí s podtitulem Pro vodu, vzduch a přírodu. Právě spolufinancování z evropských prostředků umožňuje provést dílo v celém plánovaném rozsahu s přínosy pro kvalitnější životní prostředí Brňanů.

Alena Štěpánková

Vyšlo v Brno Business & Style

Investor: Statutární město Brno
Generální projektant: Pyöry Environment, a. s.
Správce stavby:
  • Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
  • AP Investing, s. r. o.
  • Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
Zhotovitel: Sdružení pro dostavbu kanalizace v Brně:
  • IMOS Brno, a. s.
  • OHL ŽS, a. s.
  • Metrostav, a. s.
Zahájení díla: březen 2012
Dokončení díla: únor 2014
Cena projektu: 2 140 miliónů korun
Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...