Proměny brněnského "Bronxu"

Brno, 1. listopadu 2011 - Na jaře roku 2010 se čtenáři Brno Business mohli seznámit s plány radnice na revitalizaci brněnského Bronxu, oblasti těsně přiléhající k centru města, s vyšší koncentrací romského obyvatelstva. Jako možný zdroj financování se v roce 2007 objevil jeden z fondů Evropské unie vytvořený pro Českou republiku, konkrétně Integrovaný operační program.

Spolkova15_250

Aby město mohlo z tohoto operačního programu čerpat finanční prostředky, bylo třeba vytvořit takzvaný integrovaný plán rozvoje města, což se neprodleně stalo. Integrovaný plán v sobě zahrnul jednak revitalizaci veřejných prostranství, rekonstrukci bytového fondu a v neposlední řadě se zaměřil i na vytvoření pilotních projektů orientovaných na řešení problémů romské komunity.

Konečná podoba plánu byla schválena ministerstvem pro místní rozvoj na konci března 2009, přičemž dotace ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu bude činit 134 miliónů korun. Finanční podpora se týká oblasti zahrnující celé ulice Hvězdová, Spolková, Soudní a části ulic Bratislavská, Cejl, Francouzská, Körnerova, Přadlácká a Stará. Časově byla realizace plánu rozvržena do let 2010 až 2014. V integrovaném plánu jsou zahrnuty projekty města Brna, soukromých vlastníků bytových domů v dané lokalitě a také projekty neziskových organizací.

Pradlacka11Přadlácká 11

Z první oblasti podpory Revitalizace veřejných prostranství se ve vymezené zóně bude financovat rekonstrukce povrchů veřejných prostor a osvětlení, rozšíří se plochy městské zeleně, nainstalují se prvky pro aktivní trávení volného času dětí i mládeže. Příprava těchto projektů je značně časově náročná, přesto město podalo žádost o dotaci na projekt venkovních úprav ulice Francouzská, který v současné době prochází procesem hodnocení. Zpracování dalšího stěžejního projektu Parku Hvězdička se po vleklých problémech s výkupem pozemků chýlí také ke konci. V případě, že žádost o dotaci bude úspěšná, vznikne v zanedbaném vnitrobloku obytných domů mezi ulicemi Hvězdová, Bratislavská, Francouzská a Stará park sloužící ke každodennímu odpočinku, rekreaci i pohybovému vyžití místních obyvatel. Město v parku počítá i s vybudováním nízkoprahového centra pro děti a mládež, které rozšíří nabídku volnočasových aktivit v této lokalitě. Žádost o dotaci již byla podána a nyní město čeká na výsledek.

Bratislavska69Bratislavská 69

V problémové oblasti vymezené výše uvedenými ulicemi se nachází celkem 157 bytových domů, často v nepříliš dobrém technickém stavu. Druhá oblast podpory integrovaného plánu se tedy logicky soustředila právě na podporu regenerace bytového fondu. Soukromí majitelé bytových domů předložili ve dvou výzvách vyhlášených městem celkem čtrnáct projektů. Z nich bylo pět úspěšných a byly zařazeny do integrovaného plánu. Majitelé domů získali dotace ve výši celkem 8,9 mil. Kč, nicméně ze svého museli rekonstrukce dofinancovat částkou přesahující 20 mil. Kč. Vlastníci domů řešili zejména pořízení nových rozvodů elektřiny, vody a kanalizace, výměnu oken, rekonstrukci pavlačí, opravy fasád, případně jejich zateplení ve dvorních traktech. Město Brno jako majitel více než třetiny bytových domů v dané lokalitě také úspěšně realizovalo čtyři projekty. Ty v sobě zahrnuly regeneraci šestnácti bytových domů, v nichž byla vyměněna okna, provedeno zateplení, případně opravy fasád. Dotace pokryla celkem 18,9 mil. Kč, avšak město ze svého rozpočtu přidalo na tyto investiční akce dalších 46,8 mil. Kč.

Spolkova15Spolková 15

V poslední oblasti podpory nazvané Pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit se propojují aktivity regenerace domů a revitalizace veřejných prostranství s aktivitami sociálního začleňování. Město ve spolupráci s městskými části Brno-střed a Brno-sever vytipovalo 11 bytových domů, které projdou kompletní rekonstrukcí. Sedm bytových domů je již opraveno, případně se stavební práce chýlí ke konci. Dotace přidělená ministerstvem pro místní rozvoj na opravu těchto sedmi domů dosáhla výše 57,5 mil. Kč a město ze svého rozpočtu přidalo dalších 227,6 mil. Kč.

Francouzska44Francouzská 44

Příprava projektů regenerace zbývajících čtyř bytových domů úspěšně pokračuje a s jejich realizací se počítá v příštích letech. Město tak získá nejen kvalitní bytový fond odpovídající požadavkům na moderní bydlení, ale i 66 nových bytů. Ve všech jedenácti domech byly totiž naplánovány vestavby, nástavby, případně přístavby dalších bytových jednotek. Část těchto bytů bude sociálních, určených pro potřeby nízkopříjmových rodin.

Francouzska80Francouzská 88

Pro běžný život obyvatel lokality a postupné zlepšování jeho kvality jsou důležité i projekty orientované na sociální prevenci a na zajištění specifických sociálních služeb. Tyto projekty jsou obvykle financovány z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a realizují je především neziskové organizace zaměřené na práci s příslušníky vyloučených lokalit. Jedná se například o DROM romské středisko, Ratolest nebo IQ Roma servis. Posledně jmenovaná organizace také realizuje projekt Centrum integračních služeb, na něž získala dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod, a který je součástí integrovaného plánu. Za pomoci dotace je budováno moderní pracoviště, které bude poskytovat vysoce profesionální sociální a pedagogické služby s individuálním přístupem ke každému klientovi.

Hvezdova14
Hvězdová 14

Úspěšná realizace aktivit zahrnutých v integrovaném plánu by nebyla možná bez úzké spolupráce všech zainteresovaných partnerů. Bytový odbor Magistrátu města Brna spolu s městskými částmi Brno-střed a Brno-sever zajišťuje přípravu a následnou realizaci investic zaměřených na regeneraci bytového fondu a investiční část pilotních projektů. Oddělení implementace evropských fondů má v kompetenci zpracování žádostí o dotaci, čerpání dotačních prostředků a administraci celého integrovaného plánu. Odbor sociální péče koordinuje přípravu a realizaci neinvestičních „měkkých" projektů zajišťovaných neziskovými organizacemi a podílí se i na přípravě investičních projektů se sociálním zaměřením. Odbor územního plánování a rozvoje a Investiční odbor připravují projekty z oblasti revitalizace veřejných prostranství.

Cejl83Cejl 88

V současné době se nacházíme v realizační fázi integrovaného plánu. Postupně jsou dokončovány jednotlivé projekty a pozvolna je vidět, že v lokalitě se děje něco důležitého a pozitivního. Skepse a rezignovanost, zakořeněná v řadě lidí v důsledku dřívějších neúspěšných pokusů o zlepšení poměrů v Bronxu, je na ústupu. Čeká nás ale ještě poslední fáze a možná ta nejtěžší, zajistit stav investice alespoň po stanovenou dobu udržitelnosti projektů.

Mgr. Lenka Vašková, MMB, Oddělení implementace evropských fondů


Související články:

Komentáře 

 
0 #1 Spike616 2012-11-06 12:01
Skoda ztraty dlazdeneho obkladu ... (Hvezdova 14).
 

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...