Mikuláš Bek se slavnostně ujal vedení Masarykovy univerzity

Brno, 12. října 2011 - Symbolickým převzetím rektorského žezla a řetězu a tradičním slibem dnes nový rektor Masarykovy univerzity (MU) Mikuláš Bek slavnostně převzal úřad od svého předchůdce Petra Fialy. Tradiční obřad inaugurace rektora se konal v aule MU za účasti rektorů dalších českých a slovenských vysokých škol, zástupců řady institucí a představitelů kraje a města. Řízení druhé největší univerzity v České republice se rektor Bek ujal 1. září 2011.

MU_rektor_inaugurace

Součástí obřadu byl slib, v němž se nový rektor zavázal hájit všechna práva, jež ze zákona tomuto vysokému učení náleží a dbát na to, aby všichni příslušníci akademické obce univerzity plnili své povinnosti jak ku prospěchu univerzity a státu, tak ku prospěchu vědy a všeho lidstva. Ve své inaugurační přednášce, která vždy vychází z vědeckého oboru nastupujícího rektora, Bek na příkladu svého oboru – muzikologie ukázal proměnlivost významu vědních disciplín během historie lidského poznání i proměnu společenských hodnot. „Muzikolog v roli rektora je povinen pečovat o soulad mezi těmi i oněmi součástmi a disciplínami univerzity, soulad, který bych snad označil po Boethiově vzoru pojmem musica universitatis, harmonie univerzity,“ řekl Bek.

Již emeritní rektor Fiala ve své bilanční zprávě konstatoval, že Masarykova univerzita se za uplynulých sedm let jeho funkčního období zvětšila a zdvojnásobila téměř ve všech sledovaných parametrech. Přes nárůst počtu uchazečů o studium, studentů i absolventů se podařilo nastartovat kroky  ke zvýšení kvality výuky. Za mimořádný úspěch označil Fiala výstavbu Univerzitního kampusu a zahájení projektu Středoevropského technologického institutu – CEITEC. Vedle dalších úspěchů na poli vědy připomněl i základní ideu fungování univerzit, kterou je vytvářet společenství učitelů a studentů a rozvíjet svobodné bádání a v moderním pojetí je navíc službou společnosti, národu, regionu, v němž univerzita působí. „Jsme větší univerzitou, ale také více univerzitou, než jsme jí byli v minulosti,“  zdůraznil Fiala.

Rektora Beka, který působil v pozici prorektora pro strategii a vnější vztahy, vybral Akademický senát MU na jaře 2011 z pěti kandidátů. Ve své vědecké práci se Bek specializuje na hudební sociologii, dějiny novější hudby a hudební analýzu. Je autorem monografií a odborných studií vydaných v angličtině a němčině. Pracuje v řadě odborných orgánů a veřejných funkcích. V rámci své akademické kariéry pracoval i na Univerzitě Karlově, Univerzitě Palackého v Olomouci a jako hostující pedagog na Londýnské univerzitě.

Inaugurace rektora je starou univerzitní tradicí. Součástí tohoto obřadu vždy bylo podání zprávy o uplynulém akademickém roce odstupujícím rektorem, jenž byl původně volen pouze na rok, a vědecká přednáška nového rektora. 

Akademický senát MU se rozhodl pořádat inaugurace rektora na svém 3. řádném zasedání v listopadu 1920. První inaugurace na MU se proto konala až v prosinci téhož roku při nástupu v pořadí druhého rektora MU Pavla Ludvíka Kučery. Forma inaugurace, která vycházela ze zákona o organizaci úřadů akademických z roku 1873 a z tehdejší praxe Univerzity Karlovy, zůstala téměř nezměněná až do roku 1948. Změna nastala v 50. letech 20. století, kdy se z nejvyššího představitele univerzitní správy a samosprávy stal státní úředník. Obřad, jak jej známe dnes, byl na MU znovuzaveden v roce 1992 při inauguraci rektora Eduarda Schmidta.

(red), foto: MU


Související články: