Helios

Vláda chce stopnout finanční machinace politických stran

9. dubna 2013 (MEDIAFAX) - Zakrýt finanční machinace, kouzla s neexistujícími dárci či přelévání peněz v politických stranách by mělo výt obtížnější. Ministerstvo vnitra totiž ve středu předloží vládě dlouho očekávaný zákon zabývající se financováním politických stra, který počítá i s povinností mít transparentní účet.

Dohledat detaily financování jednotlivých politických partají je v současnosti značně složité a pro veřejnost téměř nemožné. Pokud se už lidé dostanou k samotným finančním zprávám, nemusí mít ještě vyhráno. Jejich současná struktura totiž nezobrazuje dostatečně skutečný tok peněžních prostředků a samotný systém kontroly hospodaření stran nemá pod svou správou ani žádný nezávislý kontrolní orgán. Systém je také v současnosti omezen pouze na kontrolu úplnosti výročních finančních zpráv. Dosavadní pravidla pro výběr auditora rovněž nezajišťují dostatečně jeho nezávislost.

Přitom sankce jsou pro strany nastaveny tak, že mohou dostat postih pouze za nezákonné přijetí peněžitých darů a jiná porušení zákonných povinností je možné trestat pouze pozastavením jejich činnosti či rozpuštěním. Nový návrh ministerstva vnitra, by měl část nedostatků vyřešit. Jeho podoba je ale kompromisem, protože na řadě opatření se v předešlých vyjednáváních nebyli schopni představitelé jednotlivých stran schopni domluvit.

Přehlednější popis příjmů a výdajů strany

Lépe zobrazit skutečný tok peněz jednotlivých stran by měla změna struktury jejich finančních zpráv. Ty by měly detailněji popisovat příjmy z prodeje majetku, z účasti na podnikání včetně uvedení konkrétních firem i příjmy a vyjmenování konkrétních společenských či kulturních akcí, které strana pořádala. Též v případě, že si strana vezme půjčku nebo úvěr budou strany muset uvést poskytovatele spolu s výší a podmínkami úvěru.

Rovněž by strany měly uvádět přehled svých výdajů na nákup služeb a zboží a členit je podle jejich charakteru (reklama, poradenství) a také uvést od koho je nakoupily. Podobná povinnost bude platit i u mzdových nákladů, kde budou muset uvést jasný počet vyplácených osob a to, jakou práci vykonávaly.

Jednou z hlavních novinek nového zákona je to, že politické strany budou muset předkládat samostatné zprávy o financování volební kampaně. V těch budou muset mimo jiné také uvést příjmy a výdaje na volby a specifikovat na co a v jaké výši byly prostředky konkrétně čerpány. Též budou muset do zprávy zahrnout všechny dary, bezúplatná plnění a služby třetích subjektů, jako například poskytnutí prostoru v tisku, případně bezúplatného tisku propagačních materiálů či zajištění dopravy na předvolební shromáždění s tím, že strana a hnutí individuálně zveřejní, kdo byl jejich poskytovatelem. To vše včetně začlenění přehledu údajů za jednotlivé jejich kandidáty včetně těch nezávislých, kteří byli pouze na kandidátní listině.

Strany budou muset mít transparentní účet

Očekávanou novinkou, kterou norma zavádí a po níž volala řada neziskových organizací i hnutí zabývajících se korupcí, je také plánovaná povinnost politických stran zřídit si takzvaný transparentní účet, tedy speciální typ běžného účtu, u kterého si může veřejnost prohlédnout všechny příjmy a výdaje ihned po jejich zúčtování bankou. Částečně však nedokonalost tohoto nástroje odhalila uplynulá prezidentská volba, kdy se i přes použití transparentního účtu musela u některých kandidátů řada dárců složitě dohledávat.

Další a možná stejně významnou novou povinností, kterou zákon v případě přijetí zavede, je povinnost stran zveřejnit výroční finanční zprávu na internetových stránkách. To totiž bylo nyní velmi obtížně získat, byla totiž předávána v listinné podobě pouze Poslanecké sněmovně.

Dojde také na nová pravidla při výběru auditora, který by měl účetnictví stran prověřit. Podle nových pravidel by totiž takový člověk nesměl mít finanční, obchodní, pracovně-právní nebo jakýkoli jiný vztah k dané straně a hnutí. Vybíral by ho nicméně interní revizní orgán strany a hnutí. Pojistkou by snad mohlo být to, že by jeden auditor neměl být vybrán vícekrát.


Související články: