Brno a pět obcí podepsalo memorandum o rozvoji metropolitní spolupráce

Brno, 17. září 2014 - Dne 15. září se na Nové radnici v Brně uskutečnilo slavnostní setkání k metropolitní spolupráci spojené s podpisem memoranda s Jihomoravským krajem a s pěti obcemi s rozšířenou působností v Brněnské metropolitní oblasti.

brno podpis memoranda rozvoj metropolitni spoluprace

Setkání se zúčastnili primátor města Brna a starostové Šlapanic, Kuřimi, Rosic, Židlochovic a Slavkova u Brna. Memorandum deklaruje zájem obcí o spolupráci na přípravě Integrované strategie rozvoje území Brněnské metropolitní oblasti a dále při přípravě a realizaci společných projektů a dalším rozvoji území.

V Evropské unii posiluje role metropolitních oblastí
Na úrovni Evropské unie je v novém programovém období 2014–2020 oproti minulosti více zdůrazňována role měst a metropolitních oblastí, tzv. urbánní dimenze. Ve městech se soustřeďují nejvýznamnější ekonomické a společenské aktivity, zároveň se zde ale koncentrují i významné problémy. Města jsou označována jako „póly růstu“ a „motory rozvoje“ a jsou zároveň institucemi, které mají být více zapojeny do přípravy a realizace budoucí strukturální politiky.

Nový územní nástroj
Vláda České republiky schválila v květnu 2013 Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020, která definuje základní kategorie členění území. Brněnská metropolitní oblast spadá, spolu s dalšími 6 oblastmi v České republice, do nejvyšší úrovně mezi tzv. metropolitní oblasti, které jsou chápány jako národní póly růstu a nositelé konkurenceschopnosti se zásadním významem pro rozvoj celé České republiky.

Pro metropolitní oblasti bude podle návrhu Evropské komise uvolněno minimálně 5 % finančního objemu Evropského fondu regionálního rozvoje pro ČR na léta 2014–2020. Tyto finance budou určeny na integrované projekty vedoucí k udržitelnému rozvoji metropolitních oblastí, a to prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic (ITI). Integrovaným přístupem se přitom rozumí jak věcná a územní integrace aktivit pro řešení komplexních problémů, tak také integrace organizační a finanční (koncentrace zdrojů).

Schválená Dohoda o partnerství mezi Evropskou komisí a Českou republikou určuje priority a opatření pro efektivní využívání evropských fondů v novém programovém období 2014–2020 a vyčleňuje cca 65 miliard Kč právě pro nástroj ITI v ČR. Ambicí Brněnské metropolitní oblasti bude usilovat o finanční alokaci v rozsahu cca 10 miliard Kč z této částky, a to v závislosti na jejích potřebách a vzhledem k počtu obyvatel celé oblasti ve srovnání s ostatními metropolemi České republiky.

brno podpis memoranda rozvoj metropolitni spoluprace dlouha

Jak se Brněnská metropolitní oblast tvořila
Město Brno začalo v posledních několika letech vyvíjet silnou aktivitu směrem ke svému zázemí, a to nejčastěji ve spolupráci s relevantními partnery (Jihomoravský kraj, Sdružení obcí a měst jižní Moravy, Regionální hospodářská komora, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Svaz měst a obcí ČR, univerzity a další). Tato aktivita vedla až ke konečnému vymezení oblasti a následnému vytvoření řídících struktur. Cílem je tvorba a následná realizace Integrované strategie rozvoje území Brněnské metropolitní oblasti, která je nezbytným předpokladem pro uplatnění zmíněného nástroje ITI. V současné době je již zpracována analytická a návrhová část strategie, na kterou naváže implementační část.

Mezi typické integrované projekty lze zařadit například projekty na podporu rozvoje hromadné veřejné dopravy, které by v Brněnské metropolitní oblasti měly být zaměřeny na přestupní terminály veřejné dopravy s doprovodnou infrastrukturou (parkoviště P+R) nebo na moderní systémy řízení dopravy (tzv. telematika). Mezi další oblasti, které jsou vhodné pro integrovaný přístup, patří životní prostředí, například protipovodňová opatření. V rámci ITI je možné tyto intervence sdružit z více operačních programů tak, aby mohly být koordinovány spolu a jejich výsledný efekt byl co největší.

K budoucímu efektivnímu naplnění a smyslu Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti může dojít pouze za předpokladu, že bude realizována jako celek, a to na bázi partnerství všech zúčastněných subjektů.

Podepsané memorandum o spolupráci alespoň částečně nahrazuje panující legislativní vakuum na metropolitní úrovni. Tato správní úroveň je v západních zemích často s úspěchem institucionalizována, u nás je spolupráce naopak slabá a neformalizovaná.

Ing. Petr Šašinka, Mgr. Jan Holeček
Kancelář strategie města MMB


Související články:
5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...