Brno-střed má nová pravidla pronájmu i přidělování obecních bytů

Brno, 27. června 2023 – Zastupitelstvo městské části Brno-střed před několika dny schválilo změnu pravidel pronájmu obecních bytů. Nová pravidla a kritéria výběru žadatelů platit budou platit od 1. července.

brno obecni byty

Všichni uchazeči o byt v registru žadatelů budou o změně pravidel informováni dopisem a požádáni o doplnění dokumentů, které nová pravidla požadují a která jim zajistí setrvání v registru. V souvislosti se změnou pravidel a kritérií budou pro nové i stávající žadatele k dispozici nové formuláře platné od 1. července.

Podle starých pravidel budou naposledy přiděleny byty zveřejněné na úřední desce v červnu. „V červnové nabídce jsme zveřejnili všechny volné byty, které máme aktuálně k dispozici. Další nabídku opravených bytů, které budou již vybírány podle nových pravidel, zveřejníme až na počátku října. Období od 1. července do 30. září letošního roku bude sloužit žadatelům o byty k aktualizaci jejich dokumentů a k takzvanému přebodování žadatelů podle nových kritérií,“ uvedl Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (KDU-ČSL), 2. místostarosta, do jehož gesce bytová politika patří.

Nová pravidla přináší řadu novinek a mezi nejzásadnější patří to, že žadatelé již nebudou dokládat pouze čestná prohlášení, ale všechny skutečnosti nezbytné pro zařazení do evidence, nebo ponechání v evidenci žadatelů o pronájem běžného obecního bytu, budou dokládat kopiemi dokumentů. Jedná se například o oddací list, doklad o registrovaném partnerství, rodný list nezletilého dítěte, v případě samoživitelů doklad o úpravě poměrů nezletilého dítěte a podobně.

Seniorům pobírajícím pouze starobní důchod se nově otevře možnost žádat o byty se všemi kategoriemi nájemného, ne pouze o kategorii I., jako je tomu ve starých pravidlech. V nových pravidlech již nejsou obsaženy individuální preferenční body, které rozdělovali členové bytové komise.

Rok 2023 bude navíc posledním, kdy žadatelé evidovaní v registru žadatelů budou muset před koncem roku požádat o setrvání v registru pro rok 2024. Od roku 2024 bude stačit, když si v průběhu roku budou žadatelé aktivně žádat o byty, v takovém případě jim bude registrace automaticky prodloužena i do dalšího roku.

Pravidla dále zavádí omezení velikosti bytu na počet členů domácnosti. „Tímto chceme předcházet jak přelidnění bytu, tak opačné situaci, kdy velký byt, který by mohl sloužit velké rodině, získá například jednotlivec. Novinkou je i možnost nabídnout městské části k vrácení velký byt a získat plusové body, které pomohou žadateli získat malý byt. Toto mohou využít například senioři, kteří po změně životní situace zůstali sami a mají problém velký byt uplatit,“ doplnil místostarosta Vrubel.

Dále jsou upravena bodovaná kritéria. Nově body získávají i samoživitelé, kteří mají ve výhradní péči děti, a senioři, kteří žijí sami v domácnosti. Domácnosti s dětmi do tří let věku získávají oproti rodinám se staršími dětmi 1 bod navíc. Boduje se i trvalý pobyt na území města Brna. Nově je také odděleno bodování podnikatelské činnosti nebo hlavního pracovního poměru a dohod o provedení práce, kdy za práci na dohodu zavádíme nižší počet bodů. Důvodem je skutečnost, že dohody o provedení práce byly dříve v některých případech uzavírány účelově kvůli navýšení počtu bodů žadatelů o byty.

Pravidla zavádí i vyšší sankce za podvody a nežádoucí jednání. Pokud žadatel bude tvrdit skutečnosti, které se ukáží jako nepravdivé, například o zaměstnavateli, bytové nouzi, zdravotním stavu člena domácnosti, bude žadatel nově vyřazen z evidence na dva roky. Stejná sankce bude nově i u žadatelů, kteří bez vážného důvodu nepřijmou byt, o který si požádali. V naší městské části si žadatelé žádají o konkrétní byty, chodí na prohlídky a nemůže se tak stát, že by získali byt, který by si sami nevybrali. Pokud takový byt následně odmítnou přijmout, znamená to, že jejich bytová nouze není taková, jakou by měly městské byty řešit.

Žadatelé budou vybíráni striktně podle počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů bude upřednostněn ten z žadatelů, který bude v evidenci bez přerušení déle.

„V nových pravidlech jsou zohledněny připomínky zástupců všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu městské části Brno-střed a zkušenosti bytového odboru získané při aplikaci stávajících pravidel. Od nových pravidel si slibujeme jejich větší předvídatelnost, transparentnost, ale i větší komplikace při jejich případném obcházení,“ uzavřel místostarosta.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...