VUTIUM vydává pro studenty středních a vysokých škol technického směru knihy a učebnice

VUTIUM nakladatelství Vysokého učení technického v Brně vydává pro studenty středních a vysokých škol technického směru knihy a učebnice.

Zde malá ukázka:

Matematika pro porozumění a praxi I. a II.

(MUSILOVÁ, Jana, MUSILOVÁ, Pavla)

v letošním roce vyjde III. díl

Učebnice čtenáře přesvědčí, že matematiku lze podat přístupně, názorně a přitažlivě. Způsob výkladu spojuje přednosti tradičně pojatých vysokoškolských učebnic matematiky a takzvaných kalkulů. Jeho základem je „výuka na příkladech", určených k motivaci, porozumění, procvičení i odhalení možných úskalí. Všechny pojmy jsou korektně definovány a tvrzení odvozována, dokazována, či přinejmenším vysvětlována. Čtenář rychle pochopí jejich souvislosti a osvojí si je i prakticky.


Organická chemie

(McMURRY, John)

Kniha je českým překladem anglické verze osmého vydání učebnice Organic Chemistry vydaného v nakladatelství Brooks/Cole v roce 2012. Kniha je nejen učebnicí organické chemie, ale i její didaktiky. V průběhu jednotlivých kapitol jsou zahrnuty vzorové příklady s návodem na postup při jejich řešení a za každou kapitolou je řada příkladů k procvičení prezentované látky. Výsledky řešení těchto příkladů jsou pak uvedeny v Dodatku D na konci učebnice. Knihu ocení nejen učitelé a studenti chemických oborů na příslušných vysokých školách, ale i studenti škol středních, kteří neuspokojí svoji zvědavost jen tím, co jim nabízí rámcový vzdělávací program.


Konstruování strojních součástí

(SHIGLEY, J. E., MISCHKE, Ch. R., BUDYNAS, R. G.)

Překlad 7. vydání (McGraw Hill, 2004 ), osvědčené moderně zpracované učebnice stěžejní disciplíny konstruování strojních částí a strojů. „Učebnici považuji za klasické dílo v této oblasti. Nové vydání je vynikající a předpovídám, že zaujme ještě širší okruh studentů a učitelů na četných univerzitách v mnoha zemích." R. E. Lowland, University of Wisconsin „Kdybych si měl zvolit jednu učebnici pro obor konstruování, vybral bych si právě tuto." D. M. McStravick, Rice University. V knize je registrační kód, který umožňuje přístup ke službám internetového portálu www.shigley.cz, poskytujícího on-line podporu při studiu této knihy.


Roboty a robotizované výrobní technologie

(KOLÍBAL, Zdeněk a kolektiv).

Kniha získala Cenu Josefa Hlávky.

Prezentovaná monografie je systematickým souborem výsledků a aplikací dlouholetých zkušeností získaných při vědecké práci na poli robotiky, robotických výrobních systémů a technologií akademických a vědeckých pracovníků z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Text rovněž obsahuje významné výsledky dalších důležitých vysokoškolských robotických pracovišť u nás a na Slovensku.


Fyzika

(HALLIDAY, David, RESNICK, Robert, WALKER, Jearl)

Kvalitní, osvědčená a moderně zpracovaná učebnice vhodná pro základní výuku fyziky na vysokých školách. Překlad z aktuálního 8. vydání Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, 2007. Text učebnice je dobře srozumitelný a umožňuje pochopení jevů a zákonitostí. Výklad motivuje ke studiu každé partie, je uvedena i řada praktických aplikací odrážejících současný stav poznání a technologií. Struktura všech 45 kapitol je stejná: Výklad, ilustrovaný barevnými schématy, náčrtky i fotografiemi, je použit v podrobně řešených vzorových příkladech. Následuje krátká kontrolní úloha, jejíž vyřešení (výsledek je na konci knihy), ujistí čtenáře, že látku pochopil správně a že může pokračovat dalším článkem. Po heslovitém shrnutí obsahu kapitoly následují otázky ve formě příkladů z celé kapitoly a úkoly a problémy pro samotné řešení. Výsledky jsou uvedeny na konci knihy spolu s dodatky. Publikace je oproti předchozímu vydání nově rozdělena do dvou svazků. Základní rozdělení kapitol bylo zachováno: Mechanika, Mechanika – Termodynamika, Elektřina a magnetismus, Elektromagnetické vlny - Optika - Relativita, Moderní fyzika

A řadu dalších mimořádných knih a učebnic.

www.vutium.vutbr.cz


Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit