Kraj mapuje míru znečištění na exponovaných místech v Brně

Brno, 9. listopadu 2019 – Jihomoravský kraj ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu zahájil v listopadu měsíční kampaň měření kvality ovzduší pro zjištění koncentrací znečišťujících látek na dopravně exponovaných komunikacích v Brně. První měřicí lokalita se nachází na ulici Poříčí a druhá na ulici Koliště. Cílem kampaně je zmapování míry znečištění zejména oxidy dusíku na místech, kde nejsou umístěny stacionární monitorovací stanice kvality ovzduší.

smog auto vyfuk

"Znečištění ovzduší má negativní dopad na naši kvalitu života. Mimo domácí topeniště spalující pevná paliva, která jsou nejvýznamnějším zdrojem prachových částic a polyaromatických uhlovodíků, je druhým významným negativním faktorem silniční doprava, a to zejména tam, kde je častý výskyt kolon a nedostatečná dopravní infrastruktura," uvedl Vít Rajtšlégr, radní pro životní prostředí.

Vzhledem ke skutečnosti, že je dlouhodobě pozorována nejhorší kvalita ovzduší v podzimním období, které je navíc charakteristické zhoršenými rozptylovými podmínkami, proběhne uvedené měření kvality ovzduší na počátku tohoto zatíženého období v měsíci listopadu. Měřenými lokalitami bude centrum města Brna, a to dopravně zatížené lokality ulic Koliště a Poříčí.

Na základě mobilních měření přímo u vybraných komunikací malého městského okruhu při použití nejnovějších měřicích metod a přístrojové techniky vyhovující požadavkům evropské legislativy, se tak získají unikátní informace o vlivu silniční dopravy v daném čase a místě. Cílem kampaně je objektivní zjištění kvality ovzduší na těchto dopravně zatížených ulicích města Brna, a to referenčními nebo navázanými metody dle zákona o ochraně ovzduší.

Měřicí kampaň je plánována tak, aby byly zjištěny koncentrace znečišťujících látek v těsné blízkosti silniční dopravy a identifikován také vliv dopravních kongescí na obou lokalitách. V průběhu měření znečištění budou současně měřeny vybrané meteorologické veličiny, které se podílejí na transportu nebo na hromadění škodlivin. Součástí měřicí kampaně bude také zjišťování intenzit silniční dopravy na přilehlých silničních komunikacích. Dopravní průzkum poskytne přesné informace o intenzitě silničního provozu na konkrétní komunikaci v konkrétním směru vč. rychlosti dopravního proudu, resp. plynulosti dopravního provozu, která je dominantním faktorem určujícím produkci emisí silničních vozidel.

V rámci Jihomoravského kraje probíhá měření koncentrací suspendovaných částic NO2 na 12 stanicích státní sítě imisního monitoringu. Naměřené průměrné roční koncentrace NO2 v Jihomoravském kraji za rok 2018 zobrazuje následující graf. Z grafu je patrné, že imisní limit v roce 2018 překročila pouze lokalita Brno – Svatoplukova, poprvé od začátku měření byl imisní limit dodržen na stanici Brno – Úvoz (dopravní hot spot), i když pouze skutečně velmi těsně. V Jihomoravském kraji je hlavním zdrojem oxidů dusíku doprava, proto je logické, že nejvyšší hodnoty jsou měřeny na dopravních stanicích.

V případě překročení imisního limitu tedy nejde pouze o intenzitu dopravy v dané lokalitě, svůj význam má i okolí stanice, a velmi důležitou roli hraje okolní zástavba. Pokud je stanice zástavbou uzavřena do kaňonu, kde nedochází k dostatečnému rozptylu škodlivin, jsou zde měřeny podstatně vyšší koncentrace, než v případě „otevřené“ provětrávané lokality. Potvrzují to nejen měření v Brně, ale například i měření v blízkosti dálnice, kdy stanice stojící přímo u dálnice s velkým provozem měří nižší koncentrace NO2 než stanice s podstatně menším provozem, ale v zástavbě.

Území Jihomoravského kraje je na tom v porovnání s ostatními státy EU v celku dobře. Zejména v západní Evropě dochází k překračování ročního imisního limitu NO2 v daleko větší míře a na větším území než u nás.

„Brněnské stanice imisního monitoringu prozatím nepotvrzují, že jsme na tom stejně špatně jako některé západní metropole, kde například v Německu či Anglii jsou roční průměrné koncentrace NO2 až dvojnásobné. Pokud máme činit nějaká opatření, tak musíme mít povědomí o skutečném stavu znečištění ovzduší, a to získáme pouze měřením prováděným ve kvalitě vyžadované právními předpisy. Od zjištěné úrovně znečištění se pak musí odvíjet i opatření ke snížení koncentrací NO2,“ uzavřel Vít Rajtšlégr, radní pro životní prostředí.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...