Regionální rozvojová agentura jižní Moravy slaví 15 let od svého založení

V září tohoto roku slaví Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 15 let od svého založení. Po celou dobu se aktivně podílí na dynamickém rozvoji jihomoravského regionu a poskytuje služby orgánům veřejné sféry, s důrazem na subjekty v Jihomoravském kraji, a ostatním zájemcům o projekty v oblasti regionálního rozvoje. I tato organizace prošla během své existence zásadním vývojem - od prvních krůčků v oblasti projektů zaměřených na odstraňování škod po katastrofálních povodních v roce 1997, přes programy přeshraniční spolupráce až po seriózního a uznávaného partnera pro lokální, regionální, celostátní i mezinárodní partnery.

Je důležité, že za posledních 15 let si regionální rozvojové agentury v České republice vybudovaly seriózní pozici v oblasti služeb pro veřejnou i soukromou sféru a staly se důležitým partnerem i pro neziskové organizace. Jejich existence v každém kraji je důkazem, že regionální agentury mají místo v systému regionálního rozvoje.

rozvojova-agentura-02

Již několik let je důležitým partnerem pro Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy (RRAJM) Jihomoravský kraj. Tuto spolupráci komentuje Ing. Lubomír Šmíd, předseda správního výboru RRAJM, následovně: „Spolupráce Jihomoravského kraje a RRAJM je postavena na dlouhodobém smluvním základu. Zástupci kraje působí velmi aktivně v orgánech agentury a výrazně se podílí na profilaci agenturních činností. Agentura si svojí solidností vybudovala pevné místo mezi organizacemi, s kterými kraj rozvíjí své aktivity ve prospěch obyvatel jižní Moravy." Spolupráce s Jihomoravským krajem je významným kompasem pro aktivity všech, kteří v RRAJM pracují nebo s agenturou dlouhodobě i krátkodobě spolupracují.

A jaké cíle si pro rok 2012 agentura stanovila? Jak uvedl JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel RRAJM: „Nejdůležitějším pro agenturu je udržet nastoupený trend při realizaci úkolů daných smlouvou s Jihomoravským krajem v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací, v oblasti regenerace brownfieldů, aktivní podpoře firem v rámci after-care, čerpání prostředků na malé přeshraniční projekty FMP s Rakouskem i Slovenskem, zapojení se do přípravy budoucího plánovacího období, poskytování kvalitního servisu municipální sféře. A v neposlední řadě úzká spolupráce se zakladateli agentury – tj. Jihomoravským krajem, Sdružením obcí a měst jižní Moravy a Krajskou hospodářskou komorou."

rozvojova-agentura-03

Rok 2012, v kterém agentura slaví patnáct let od svého založení, je důležitý i z pohledu realizace některých klíčových projektů:

  • RRAJM se účastní přípravy Strategie rozvoje NUTS 2 Jihovýchod pro období 2014 – 2020.
  • Tento rok je klíčovým rovněž pro finalizaci projektu Morava napoleonská, který realizační tým chápe jako velkou příležitost pro rozvoj cestovního ruchu a pro výraznější profilování jižní Moravy v evropském kontextu pod heslem „Evropské dějiny na dosah".
  • Rok 2012 je i obdobím, ve kterém chce RRAJM udržet dynamiku realizace přeshraničních projektů v regionu jižní Morava – Dolní Rakousko. Tyto projekty jsou sice označovány jako tzv. malé - podle svého finančního rozsahu, ale jejich dopad na rozvoj prostoru česko-rakouské hranice je nedocenitelný. Za dobu jeho dosavadní čtyřleté existence se podařilo rozdělit téměř 1,7 mil. EUR, tj. 150 projektových záměrů v Jihomoravském kraji. Podpořeny byly projekty jako vybudování Stezky svobody, která dokumentuje nelegální přechody hranic před rokem 1989, nebo spolupráce vinařů při přenosu zkušeností s výrobou a distribucí netradičních produktů z révy vinné, dále jazzové workshopy pro mladé muzikanty z obou regionů nebo spolupráce organizací pracujících s nevidomými. Do roku 2014 je pro česko-rakouské projekty k dispozici ještě 1 mil. EUR.
  • V rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika úspěšně pokračuje také přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví mezi regiony jižní Morava, Dolní Rakousko a Vysočina. V letošním roce startuje nový přeshraniční projekt „Zdraví bez hranic" navazující na předchozí úspěšný projekt „Zdraví – Gesundheit". Opět se zabývá možnostmi spolupráce nemocnic v příhraničí, zcela nově řeší problematiku lidských zdrojů ve zdravotnictví a témata související s očekávaným demografickým vývojem v regionu a potřebou být na něj náležitě připraveni i v oblasti zdravotnické péče. RRAJM zde vystupuje jako projektový partner, koordinuje aktivity na jihomoravské straně a podílí se na administraci celého projektu.
  • RRAJM vydala již 6. publikaci o úspěšně řešených projektech „Případové studie regenerace brownfieldů". RRAJM rovněž usiluje o vytváření příznivého podnikatelského prostředí a pravidelně připravuje prakticky zaměřené příručky pro zahraniční investory, tzv. „Survival Kit". Obě publikace jsou k dispozici na webových stránkách www.rrajm.cz
  • Další oblast, které se ve spolupráci s Jihomoravským krajem agentura věnujeme, je zlepšování situace ve třech statisticky identifikovatelných hospodářsky a sociálně postižených mikroregionech – Vranovsko, Horňácko a Malá Haná.

RRAJM reprezentuje zájmy svých zakladatelů – Jihomoravského kraje, Sdružení obcí a měst jižní Moravy a Krajské hospodářské komory. Vzájemné propojení aktivit směřuje k rozvoji celého jihomoravského regionu – a to formou konzultací, realizací strategických materiálů Jihomoravského kraje, ale i prostřednictvím spolupráce na zahraničních misích do spřátelených regionů jako např. do Ruska a na Balkán. O dobré spolupráci by určitě mohly mluvit i okresní hospodářské komory, a to především na jihu kraje, které dlouhodobě a efektivně využívají instrument malých přeshraničních projektů na rakouské i na slovenské hranici.

rozvojova-agentura-04

A protože přeshraniční spolupráce je neustále zajímavým tématem, připravila RRAJM na září konferenci: „Regionální rozvoj na prahu nového programovacího období a přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici", která se koná ve čtvrtek 20. září 2012 v Hotelu Voroněž Brno pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, Mgr. Václava Božka, CSc.

Více informací o konferenci na www.rrajm.cz


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit