Co je třeba vědět o kanalizacích

Brno, 4. května 2012 - Plynulé odvádění odpadních vod z objektů a jejich následné čištění jsou jednou z podmínek zachování zdravého životního prostředí obcí a měst. K odvádění odpadních vod slouží systém kanalizačního potrubí, který v objektech a na jeho přilehlých pozemcích tvoří takzvanou vnitřní kanalizaci, na kterou navazuje kanalizační přípojka, ústící do veřejné stoky. Stoka je veřejnou kanalizací, kterou provozuje zpravidla společnost vodovodů a kanalizací, vlastnící oprávnění k této činnost. Systém kanalizace je jednotný nebo oddílný. Jednotným systémem jsou společným potrubím odváděny splaškové i dešťové vody z objektů až do veřejné kanalizace. Oddílný systém zajišťuje oddělené odvádění splaškových a dešťových vod vnitřní i veřejnou částí kanalizace.

kanalizace-01

Vlastníci objektů připojených na veřejnou kanalizaci by měli vědět, že podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vlastníkem kanalizační přípojky vlastník stavby připojené na veřejnou kanalizaci, i když potrubí je uložené pod veřejným prostranstvím, třeba chodníkem nebo vozovkou. Nelze proto očekávat, že obnovu tohoto zařízení nebo odstranění havarijního stavebního stavu bude zajišťovat a hradit provozovatel nebo vlastník veřejné kanalizace. Výjimku tvoří pouze případy, kdy vlastník nemovitostí prokazatelně předal v minulosti kanalizační přípojku provozovateli nebo městu.

 

kanalizace-02

Komplexně se všemi problémy souvisejícími se stavbou, obnovou a údržbou kanalizačního potrubí zabývá společnost SEBAK, spol. s r.o. Společnost byla založena v roce 1994, kdy vyjel do ulic města Brna první tlakový vůz. Dnes zaměstnává 55 pracovníků a shora uvedené služby provádí po celém území České republiky. Nabídka služeb v této oblasti zahrnuje technologii strojního mechanického čištění a hydromechanického čištění kanalizačního potrubí. Čištění slouží k odstraňování ucpávek, sedimentů a různých překážek bránících odtoku odpadních vod. Společnost SEBAK, spol. s r.o., obnovuje v objektech průtočnost kanalizačního potrubí od WC, umyvadel, dřezů, van, sprch, pisoárů až po podlahové vpusti. Čistí kanalizační přípojky a ležaté kanalizace i větších průměrů, stejně tak i revizní šachty, dešťové vpustě, tukové lapoly a septiky. Společnost je vybavena i pro odstraňování tvrdých a ulehlých sedimentů z kanalizace, naprostou samozřejmostí je i užívání robotů, které dnes patří ke standardnímu vybavení zásahových vozů.

Čištění se špičkovou technikou

Objektivní informace o stavu kanalizačního potrubí jsou zjišťovány televizní kamerou. Tyto informace slouží v rozhodovacím procesu o způsobu opravy kanalizace nebo o způsobu obnovení plné průtočnosti potrubí. Přenosné kamery jsou využívány k revizi potrubí již od 25 mm. Tři kamerové vozy vybavené mobilními kamerami slouží ke kontrole kanalizačního potrubí od 100 mm do 1 200 mm. Firma SEBAK, spol. s r. o., má ve své výbavě též unikátní satelitní kameru, která je určena k revizi kanalizačních přípojek vstupem ze stoky. Výsledkem provedené revize je videozáznam o pohybu kamery v potrubí uložený na DVD a závěrečná zpráva s komentářem a fotodokumentací.

kanalizace-03

Bezvýkopové technologie sloužící k obnově kanalizace jsou v současné době dynamicky se rozvíjející obor. Uplatňují se všude tam, kde je požadavek investora na minimální porušení podlah suterénů a jiných stavebních konstrukcí v objektu i mimo něj, například u chodníků, sadových úprav nebo u vozovek. Naše firma nabízí zákazníkům metodu vložkování opravovaného potrubí pleteninovým rukávcem syceným epoxidovou pryskyřicí. Po vytvrzení pryskyřicí vznikne nové vodotěsné potrubí, vykazující mimořádnou kruhovou pevnost a vysokou odolnost vůči mechanickému poškození a chemickému působení agresívní odpadní vody. Minimální životnost takto zrenovovaného potrubí je 60–80 let. Metoda vložkování je s úspěchem aplikována i pro renovací svislých dešťových svodů z plochých střech a teras objektů, kde touto metodou je zaručena vodotěsnost potrubí.

Ing. Oldřich Kůra,
SEBAK, spol. s r. o.

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...