V Masarykově onkologickém ústavu snižují riziko infekcí

Brno, 10. ledna 2011 - Na projekt „Prevence nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů" získal Masarykův onkologický ústav prostředky ve výši 4,165 miliónu korun. Po důkladné analýze příčin vzniku nemocničních nákaz vytyčil MOÚ tři hlavní pilíře preventivních opatření, na které budou evropské dotace vynaloženy.

infekce01

Patří k nim maximální bezpečnost při zacházení s endoskopickými přístroji na třech odděleních ústavu, která přímo přicházejí do styku s pacienty – Oddělením urologické onkologie, Úseku digestivní endoskopie a ambulance ORL. Důležitým faktorem je i zajištění likvidace biologického odpadu za pomoci jednorázových obslužných pomůcek, které pomohou eliminovat rizika křížení čistého a špinavého provozu. Umožnit výrazné snížení rizika indukce multirezistence u nozokomiálních infekcí by měl softwarový nástroj, zajišťující včasnou detekci a analýzu výskytu multirezistentních kmenů.

 

Snaha minimalizovat vznik nozokomiálních infekcí není v případě Masarykova onkologického ústavu žádnou novinkou. Tento projekt navazuje na opatření z roku 2003, kdy se začal vést přehled nemocničních infekcí jako součást dokumentace každého hospitalizovaného pacienta. V následujících letech došlo k velkému nárůstu počtu nemocných a celkovému počtu ošetřených, stejně jako navýšení invazivních technik v péči, vyššímu dávkování používané cytostatické léčby nebo zavedení nových typů léčby. Kvůli rozšíření spektra pacientů vyššího věku a dalších faktorů se také zvýšilo riziko nemocniční infekce.

Vedle hlavního cíle, jímž je omezení výskytu a šíření nozokomiálních infekcí, by měl projekt pomoci také v řadě dílčích bodů – bezpečnější manipulaci s endoskopickými přístroji, omezení šíření infekce při defekaci pacientů odkázaných na lůžko, rychlejší a přesnější analýze a detekci výskytu infekce, lepšímu vzdělávání v oblasti hygieny a dezinfekce rukou. Výsledkem by tak měla být nejen lepší prevence pacientů, ale také bezpečnější proces poskytování zdravotní péče, komfortnější zacházení se zdravotnickými prostředky a nakonec také citelná časová úspora.

V případě Masarykova onkologického ústavu se hodnoty výskytu nozokomiálních infekcí dlouhodobě pohybují u dolní hranice – okolo tří až čtyř procent. Při dobře zavedeném systému prevence se dá až třiceti procentům případů z tohoto počtu zabránit.

(red)

 

Masarykův onkologický ústav bude využívat bezdrátové připojení

Masarykův onkologický ústav v Brně získal další prostředky z Integrovaného operačního programu Evropské unie. Tentokrát jdou dotace ve výši 16,8 miliónu korun na realizaci projektu, který má výrazně zefektivnit práci zdravotnického personálu a zvýšit komfort hospitalizovaných pacientů.

Jedná se o projekt s názvem „Řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v MOÚ použitím technologie WiFi a navazujících systémů". Instalace bezdrátového připojení proběhne nejdříve ve dvou pavilónech (Masarykově a Švejdově) a po dostavbě nového pavilónu a po rekonstrukci dalších pavilónů se bude WiFi postupně rozšiřovat.

Toto opatření umožní zdravotníkům nepřetržitý přístup do dokumentace pacienta. Využívány přitom budou speciální přenosné Tablet PC, které jsou optimalizované pro práci s pacientem v nemocničním informačním systému a jsou určeny do lékařského prostředí. Databáze všech klíčových údajů o pacientovi včetně obrazové dokumentace z radiologických modalit bude dostupná kdekoli v areálu ústavu. Kombinace WiFi připojení a Tablet PC umožní lékařům i sestrám operativně rozhodovat tam, kde je to nezbytně nutné – přímo u pacientova lůžka.

Součástí projektu je také tzv. lokalizační nástroj, jenž umožňuje přesnou evidenci pohybu hospitalizovaných pacientů, vybraných mobilních zdravotnických přístrojů a výpočetní techniky v rámci ústavu. Všichni hospitalizovaní pacienti budou vybaveni speciálními čipy, jejichž součástí bude tlačítko, kterým si pacienti budou moci kdekoliv v areálu zavolat okamžitou pomoc. Označení mobilních přístrojů a zdravotnického mobiliáře čipy bude sloužit jednak jako ochrana před zcizením a jednak pro vyhledání nejbližšího požadovaného přístroje pro možnost využití na daném oddělení. Masarykův onkologický ústav je prvním nemocničním zařízením v ČR, které bude lokalizaci s využitím technologie WiFi využívat.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...