Cestující MHD, pozor! Dotaci na šalinkartu považuje finančák za zdanitelný příjem

Brno, 27. dubna 2017 - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj informoval o tom, že dotaci na šalinkartu ve výši 1425 korun, kterou město Brno od letošního ledna poskytuje oprávněným žadatelům, považuje za zdanitelný příjem. Uvádí to oficiální stránky Magistrátu města Brna.

tramvaje brno led kalamita krystof turek

„Při stanovování pravidel příspěvku jsme museli respektovat českou legislativu, která bohužel neumožňuje poskytnout obyvatelům Brna na nákup šalinkarty slevu. Na tu by se daňová povinnost nevztahovala. Takovou cestu zvolil Liberec a Hradec Králové, ale jejich pravidla byla následně zrušena soudem kvůli diskriminačnímu zavedení dvojích cen. Museli jsme proto zvolit cestu příspěvku, kterou dosud žádné město nevyzkoušelo,“ vysvětlil náměstek primátora města Brna Martin Ander.

Při přípravě tohoto motivačního programu byly zpracovány rozsáhlé právní analýzy, z jejichž závěrů vyplynulo, že nejvhodnějším způsobem zavedení programu motivujícího k nákupu roční předplatní jízdenky je dotační program města pro fyzické osoby, které se prokazatelně podílejí na daňových výnosech (rozpočtových příjmech) města Brna prostřednictvím místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Stanovisko Finančního úřadu k tomuto dotačnímu programu bere město Brno na vědomí a bude o něm informovat všechny současné i budoucí žadatele o příspěvek.

„Komunikace s žadateli o příspěvek je o to jednodušší, že máme k dispozici jejich ověřené emailové adresy,“ doplnil náměstek Martin Ander. Povinnost zdanit tento příjem však podle zákona nedopadá na všechny skupiny poplatníků.

Zdroj: MMB

STANOVISKO FINANČNÍHO ÚŘADU:

Pro rok 2017 schválilo zastupitelstvo města Brna zavedení nového dotačního programu na podporu elektronické základní nepřenosné jízdenky MHD pro zóny 100 a 101. Dotace (resp. příspěvek na dopravu) poskytnutá z rozpočtu města Brna podle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro program „Podpora nákupu elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101“ je účelová, přičemž účel a další podmínky poskytnutí dotace, vymezené ve smlouvě o poskytnutí dotace, musí být ze strany příjemce dotace dodrženy.

Dotace se poskytuje pouze na základě žádosti, o kterou může požádat každý poplatník (fyzická osoba), který si zakoupí roční předplatní základní nepřenosnou jízdenku pro zóny 100 a 101 (cena 4750 Kč) přes ověřený uživatelský účet na e-shopu Dopravního podniku města Brna a rovněž je poplatníkem místního poplatku za komunální odpad v Brně, není od placení místního poplatku za komunální odpad osvobozen, a nemá k datu podání žádosti o příspěvek z dotačního programu  a ani k datu rozhodnutí o přidělení dotace dluh na tomto poplatku. Schválená dotace, resp. příspěvek na dopravu, je stanovena ve výši 1425 Kč, což činí 30% ze současné ceny základní roční nepřenosné předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101. Po kontrole splnění všech podmínek dotačního programu ze strany žadatele pak bude převedena na účet uvedený v jeho žádosti.

Z daňového hlediska je uvedená dotace, resp. příspěvek na dopravu, ve výši 1425 Kč příjmem, který je předmětem daně z příjmů fyzických osob a není od této daně osvobozen.

Podle zákona o daních z příjmů můžeme rozdělit poplatníky daně z příjmů fyzických osob do tří základních skupin:

  1. Poplatníci, kteří po skončení kalendářního roku podávají daňové přiznání, protože jim povinnost podat daňové přiznání vyplývá ze zákona (např. osoby samostatně výdělečně činné).
  2. Poplatníci, kteří po skončení kalendářního roku podávají daňové přiznání „dobrovolně“ na základě svého uvážení.
  3. Poplatníci, kteří po skončení kalendářního roku požádají při splnění zákonných podmínek o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (dále jen „roční zúčtování“) svého zaměstnavatele.

První a druhá skupina poplatníků musí uvést přijatou dotaci (příspěvek na dopravu) ve výši 1425 Kč v daňovém přiznání jako příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů a zdanit. V tomto případě není žádný rozdíl v tom, jestli poplatníkovi plyne povinnost podat daňové přiznání přímo ze zákona nebo daňové přiznání podal dobrovolně.

Poplatníci uvedení ve třetí skupině, kterým na základě jejich žádosti provádí zaměstnavatel roční zúčtování, přijatou dotaci (příspěvek na dopravu) při dodržení podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů nezdaní. Jednou z podmínek je skutečnost, že nemají za kalendářní rok jiné příjmy podle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů vyšší než 6000 Kč. Pro dodržení stanoveného limitu 6000 Kč je rozhodující výše celkového úhrnu příjmů podle § 7 až 10.

K vlivu jiných příjmů podle § 7 až 10 na daňovou povinnost poplatníků uvedených ve třetí skupině uvádíme pro názornost konkrétní příklady:

Příklad 1.
Poplatník s příjmy od jednoho zaměstnavatele (§ 6), má ještě příjmy z nájmu zemědělské půdy (§ 9) ve výši 5000 Kč za rok. Uvedený poplatník nepřekročil stanovený limit 6 000 Kč pro jiné příjmy podle § 7 – 10 a může po splnění podmínek podle zákona o daních z příjmů požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování. Příjmy z nájmu zemědělské půdy nebudou podrobeny zdanění daní z příjmů fyzických osob.

Příklad 2.
Poplatníkovi s příjmy od jednoho zaměstnavatele (§ 6) byl poskytnut příspěvek na dopravu ve výši 1425 Kč (§ 10). Poplatník nepřekročil stanovený limit 6000 Kč pro jiné příjmy podle § 7 – 10 a může po splnění podmínek podle zákona o daních z příjmů požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování. Příspěvek na dopravu nebude podroben zdanění daní z příjmů fyzických osob.

Příklad 3.
Poplatníkovi s příjmy od jednoho zaměstnavatele (§ 6) byl poskytnut příspěvek na dopravu ve výši 1425 Kč (§ 10) a dále měl ještě příjmy z nájmu zemědělské půdy (§ 9) ve výši 5000 Kč za rok. Poplatník překročil stanovený limit 6000 Kč pro jiné příjmy podle § 7 – 10 (1425+5000=6425 Kč). Za této situace je poplatník podle zákona o daních z příjmů již povinen podat daňové přiznání a nemůže požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. V daňovém přiznání poplatník uvede příjmy ze závislé činnosti (§ 6), příjmy z nájmu zemědělské půdy (§ 9) a příspěvek na dopravu (§ 10), a tyto příjmy budou podrobeny zdanění daní z příjmů fyzických osob.

V této souvislosti je třeba si také uvědomit, že porušení povinností poplatníků při správě daní má podle platných právních předpisů za následek sankční postih.

JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj