Šance pro brněnský Bronx

Město Brno má plány, jak z problémové oblasti města, nazývané brněnský Bronx, vytvořit místo pro lepší život. Připravilo program na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytového fondu, jehož součástí jsou i pilotní projekty zaměřené na řešení situace romských komunit. Tato dosud zanedbaná oblast nacházející se na území městských částí Brno-střed a Brno-sever má dokonce přilákat kreativce a všechny ostatní, kteří mají zájem o kulturní a společenský život.

sance01

 

Problémová zóna se má stát lepším místem k životu

sance02Obdobně jako v řadě větších a menších měst se i v Brně nachází lokality, ve kterých dochází ke kumulaci řady společenských i ekonomických problémů. Největší problémová zóna se nachází v oblasti městských částí Brno-střed a Brno-sever, které lidé málokdy řeknou jinak než „Bronx". V souvislosti s možností získat dotaci na zlepšení stavu této zóny z fondů Evropské unie byl připraven tzv. Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města (IPRM), jehož existence je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu.

IPRM je stručně řečeno souhrn na sebe navazujících projektů a aktivit, které pomohou vyřešit řadu palčivých problémů v území. Finanční podpora se bude týkat oblasti zahrnující celé ulice Hvězdová, Spolková, Soudní a části ulic Bratislavská, Cejl, Francouzská, Körnerova, Přadlácká a Stará. IPRM v sobě zahrnuje nejen projekty města Brna, ale i soukromých vlastníků bytových domů v dané lokalitě a v neposlední řadě se do realizace řady projektů zapojují neziskové organizace. Podoba IPRM byla schválena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na konci března 2009 v celkovém objemu finančních prostředků zhruba 450 miliónů korun, přičemž dotace ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu bude činit 166 miliónů korun. Časově je realizace IPRM rozvržena do let 2010 až 2014.

Tři oblasti podpory

IPRM se zaměřuje na tři oblasti podpory – revitalizaci veřejných prostranství, regeneraci bytového fondu a tvorbu a realizaci pilotních projektů zaměřených na řešení situace romských komunit. Hlavním zdrojem financování investičních projektů je Integrovaný operační program a projekty neinvestičního charakteru realizované především neziskovými organizacemi čerpajícími finanční prostředky zejména z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

  • Z první oblasti podpory „Revitalizace veřejných prostranství" se v zóně bude financovat rekonstrukce povrchů veřejných prostor a osvětlení, rozšíří se plochy městské zeleně, nainstalují se prvky pro aktivní trávení volného času dětí i mládeže. Dále se uvažuje o instalaci bezpečnostního kamerového systému a o dalších aktivitách zvyšujících bezpečnost v lokalitě. Konkrétním projektem v této oblasti podpory, na kterém se již více než rok pracuje, je vybudování Parku Hvězdička, který vznikne v zanedbaném vnitrobloku obytných domů mezi ulicemi Hvězdová, Bratislavská, Francouzská a Stará. Architektonický návrh pochází z Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Ing. Zdeňka Sendlera.
  • V rámci druhé oblasti podpory „Regenerace bytového fondu" město Brno vypsalo již dvě výzvy k předkládání projektů pro všechny majitele bytových domů ve vymezené zóně. Ze čtrnácti projektů, které předložili majitelé soukromých domů, celkem pět splnilo podmínky konkrétní výzvy a byly zařazeny do integrovaného plánu. V rámci druhé výzvy byly vybrány i čtyři projekty na regeneraci šestnácti bytových domů ve vlastnictví města, v nichž budou ve dvou etapách vyměněna okna a zatepleny, případně opraveny fasády. Dokončení těchto projektů proběhne v polovině roku 2011.

sance03Vizualizace parku Hvězdička: Ateliér zahradní a krajinářské
architektury (Ing. Zdeněk Sendler)

Město Brno v dané lokalitě vlastní významnou část bytových domů, jejichž technický stav neodpovídá požadavkům na moderní bydlení. Proto v současné době připravuje jedenáct vybraných bytových domů k celkové rekonstrukci, která v mnoha případech proběhne za úplného vyklizení objektu. V případě, že projekty úspěšně projdou hodnocením v rámci další výzvy, nebudou tyto domy „pouze" rekonstruovány, ale zvýší se i počet bytových jednotek prostřednictvím nástaveb a vestaveb v půdních prostorách domů. Město tak celkově získá zhruba dalších šedesát nových bytů.

  • V poslední oblasti podpory nazvané „Pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit" se propojí aktivity vybudování infrastruktury pro sociální integraci s neinvestičními „měkkými" projekty podporujícími začleňování příslušníků romských lokalit do většinové společnosti. Městu Brnu se tak nabízí jedinečná možnost čerpat finanční prostředky z evropských fondů na investice do objektů, ve kterých budou poskytovány vybrané sociální služby, např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, azylové domy, centrum krizové pomoci apod. Jako příklad by mohl sloužit projekt nového Komunitního centra v Parku Hvězdička, dále projekt nízkoprahového centra pro děti a mládež a mateřského centra na ulici Vranovská a v neposlední řadě vybudování Azylového domu na ulici Francouzská.

Text a foto: MMB


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...